Rozpocznij dziś z nami Nabożeństwo Dwudziestu Sobót

Łaskami słynące Nabożeństwo Dwudziestu Sobót

Zwyczaj odprawiania nabożeństwa 15 sobót, które Kościół zatwierdził i obdarzył odpustami, wywodzi się z Francji i sięga XVII w. Nabożeństwo zapoczątkowali dominikanie. – Nabożeństwo to rozpowszechniło się na całym świecie głównie za sprawą bł. Bartola Longo, którego szczególny charyzmat oparty był na natchnieniu, jakie usłyszał w głębi serca: „Kto szerzy ten różaniec, ten jest ocalony”. Wskazywał on skuteczną drogę wszystkim potrzebującym, proszącym jego modlitewnego wstawiennictwa: „Chcesz otrzymać łaskę? Odpraw nabożeństwo 15 sobót”.

16 października 2002 r. papież Jan Paweł II wprowadził tajemnicę światła. Od tego czasu odprawia się nabożeństwo 20 sobót. Niezwykła praktyka Dwudziestu Sobót obejmuje udział w Eucharystii (do pełnego uczestnictwa potrzebna jest spowiedź i komunia św.) oraz rozpamiętywanie wraz z Matką Bożą życia, męki i chwały Jezusa Chrystusa pogłębione w każdą kolejną sobotę przez odmówienie całego różańca lub przynajmniej jednej części, których całość stanowi ewangeliczną historię naszego życia.

O NABOŻEŃSTWIE 20 SOBÓT POPRZEDZAJĄCYCH UROCZYSTOŚĆ KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

W wieku XVII różaniec ugruntowuje swą pozycję. Dołączono do różańca Credo i Gloria Patri (Chwała Ojcu…).Odtąd już na trwale słowa te towarzyszą różańcowi, nobilitując go poprzez odwołanie się do Trójcy Świętej, a równocześnie wskazując, że różaniec nie jest mariocentryczny, lecz ma znacznie szerszy wymiar i odmawianie go jest jak ewangeliczna podróż.

Wtedy też wybudowano w Paryżu świątynię pod wezwaniem ,,Naszej Pani Zwycięskiej” (jest to jeden z najsławniejszych kościołów paryskich), a OO. Dominikanie zapoczątkowali odprawianie nabożeństwa 15 sobót różańcowych, które to kościół zatwierdził i obdarzył odpustami. 

W dniu 16 X 2002 r. papież Jan Paweł II wprowadził tajemnicę światła. Od tego momentu odprawia się nabożeństwo 20 sobót.

,,Papież różańca” – Leon XIII w 1883 r. ogłosił Encyklikę Supremi apostolatu officio, którą poświęcił modlitwie różańcowej, wskazując ją jako skuteczne narzędzie duchowe wobec bolączek społeczeństwa. To właśnie u niego mocną zachętę i oparcie do szerzenia dzieła ,,Piętnastu Sobót” otrzymywał Bartolo Longo – apostoł różańca. 

W dużej mierze dzięki niemu to nabożeństwo rozpowszechniło się na całym świecie.

Spośród papieży również Jan Paweł II wyróżniał się w promowaniu różańca.

W 2002 r. do biskupów, duchowieństwa i wiernych skierował List Apostolski Rosarium Virginis Mariae (O Różańcu Świętym) odwołując się często do bł. Bartolo Longo, którego szczególny charyzmat oparty był na natchnieniu, jakie usłyszał w głębi serca: ,,Kto szerzy różaniec, ten jest ocalony”.

Zwłaszcza przez dzieło,, Piętnastu Sobót” rozwinął on chrystologicznego i kontemplacyjnego ducha różańca.

Dalej Jan Paweł II zachęca:
,,Odmawiajmy wytrwale Różaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy pokojem i radością Chrystusa(…).

,,jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem.(…). Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy.”

Ojciec św. w modlitwie różańcowej widział źródło mocy dla Kościoła w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa i o potrzebie jej odmawiania nieustannie nam przypominał: ,,Historia różańca pokazuje skuteczność tej modlitwy(…). Czemuż nie wziąć znowu do ręki koronki z wiarą tych, którzy byli przed nami?(…) Weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia.”

Nabożeństwo Dwudziestu Sobót (nie praktykowane dotychczas w Polsce) może być naszą najwspanialszą odpowiedzią na apel Papieża.

Nabożeństwo to rozpoczyna się dwadzieścia sobót bezpośrednio poprzedzających Święto Matki Boskiej Różańcowej.

Czciciele Królowej Różańca św. przygotowują się do odebrania obfitych łask w dniu Jej uroczystości tj. w pierwszą niedzielę października.

Niebieska Królowa ujawnia upodobanie do tego nabożeństwa, darząc swoich czcicieli uzdrawiającą mocą i szczególnymi łaskami, o czym świadczą liczne świadectwa.

Święto to zostało ustanowione przez papieża św. Piusa V (oddanego czciciela różańca) po zwycięskiej bitwie nad Turkami pod Lepanto (7 październik 1571 r.).

Ten wielki triumf przypisuje się cudownej interwencji Królowej Różańca Świętego.

Aby uwiecznić to wspaniałe zwycięstwo chrześcijaństwa, zostało ustanowione święto Matki Boskiej Zwycięskiej, które dwa lata później przyjęło nazwę święta Matki Boskiej Różańcowej .

Papież Klemens XI, po kolejnym zwycięstwie odniesionym nad Turkami pod Belgradem w roku 1716, rozszerzył to święto na cały Kościół katolicki.

Papież Leon XIII w roku 1885 polecił odmawiać różaniec przez cały październik.

Niezwykła praktyka Dwudziestu Sobót obejmuje udział w Eucharystii (do pełnego uczestnictwa potrzebna jest spowiedź i komunia św.) oraz rozpamiętywanie wraz z Matką Bożą życia, męki i chwały Jezusa Chrystusa pogłębione w każdą kolejną sobotę przez odmówienie całego różańca lub przynajmniej jednej części. 

W trakcie Nabożeństwa Dwudziestu Sobót jest pięć pierwszych sobót wynagradzających za grzechy świata, o które prosi Matka Boża w Fatimie ukazując się siostrze Łucji.

Wyjątkowość   różańcowych nabożeństw Dwudziestu Sobót można ocenić patrząc na różaniec jako na modlitwę najdroższą dla Maryi, ulubioną przez świętych, uprzywilejowaną przez papieży, rozpowszechnioną wśród narodów, potwierdzoną przez samego Pana Boga zdumiewającymi cudami i wielkimi obietnicami Najświętszej Dziewicy.

Dwadzieścia Sobót to skuteczny środek odkryty przez duchowość chrześcijańską do otrzymania łaski Niebios.

Rozpoczynamy nabożeństwo dwudziestu sobót, które zakończymy przed świętem 7 października w święto Królowej Różańca Świętego!

By godnie odprawić to nabożeństwo należy spełnić kilka istotnych warunków:

 • być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić do spowiedzi świętej;
 • należy przyjąć Komunię świętą;
 • należy pomodlić się różańcem – jedna tajemnica, którą poddaje się 15-minutowemu rozważaniu.

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Rozważ w sercu fragment Pisma Świętego: Łk 1, 26-38

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ».Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

Rozważania

W końcu otworzyło się niebo i zszedł na świat Ten, który przez proroków jest nazywany Sprawiedliwym: pragnienie patriarchów, oczekiwany przez ludzkość, wysłany przez Pana. Wypełniły się dni Daniela, proroctwa Jakuba, następnie berło Judy przeszło w ręce Heroda, obcego króla. Wtedy młoda dziewczyna, pozostając dziewicą, porodziła Człowieka, który jest Synem Najwyższego.

O duszo, czy rozumiesz, co to znaczy, że Słowo stanie się ciałem? O dobroć i miłosierdzie nieskończone Pana! Tak bardzo zostałeś ukochany przez Boga, że zechciał, aby jego jedyny Syn ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, por. Flp 2, 7. Uczynił to, aby cierpieć i umrzeć na krzyżu, by wykupić cię z bram piekielnych i otworzyć ci drzwi raju!

Uczynił to, aby każdego dnia stawać się ofiarą na ołtarzach i zawsze żyć z tobą, dając ci siebie jako pożywienie podczas Eucharystii.

Najświętsza Trójco, uwielbiam Cię pokornie i dziękuję za Twoją wielką miłość. Ojciec dał ludziom Syna, Słowo stało się człowiekiem, a Duch Święty ofiarował się, by działać w tej wielkiej tajemnicy.

Jaka jest moja odpowiedź na tak wielkie miłosierdzie?

Rozważ, duszo moja, z jednej strony, wielką godność i zasługi Matki Bożej, z drugiej, jej wielką pokorę. To Bóg stworzył Niepokalaną, która miała zostać Matką. Od momentu jej poczęcia rosła w niej świętość ponad wszelkie szczyty. Oto słowa Pana w „Pieśni nad Pieśniami”: „Sześćdziesiąt jest królowych i nałożnic osiemdziesiąt, a dziewcząt bez liczby, [lecz] jedyna jest moja gołąbka, moja nieskalana, jedyna swej matki, wybrana swej rodzicielki” Pnp 6, 8-9. Jest to Matka Boga, wybrana przez wzgląd na pokorę, która w niej jaśnieje.

Święty Bernard stwierdza: „Jeżeli Maryja spodobała się Bogu z powodu swojego dziewictwa, to i również dzięki pokorze poczęła Syna Bożego”. Święta Dziewica potwierdza to w hymnie: „Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” Łk 1, 48-49.

Pokorne były oczy Maryi, jak prostej i pokornej gołębicy, którymi rozważała wielkość Boga, którym nic nigdy nie umykało. I przebywał Najwyższy w jej łonie: „O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna! Oczy twe jak gołębice za twoją zasłoną” Pnp 4, 1.

Pan nie chciał zesłać Syna przed usłyszeniem od Maryi zgody. Posyła więc Archanioła Gabriela, by oznajmić o wielkim planie wcielenia Słowa, mającego zstąpić do jej łona.

O wielka pobożności Maryi! Ty uczyniłaś tę Matkę małą dla samej siebie, ale wielką przed Bogiem! Niegodną w swoich oczach, ale godną w oczach Pana, tak wielkiego, że nie może objąć go świat. I tak, o Pani, pytam wraz ze św. Bernardem, jak byłaś w stanie połączyć w Twoim Sercu tak pokorny obraz siebie samej, z tak wielką czystością, niewinnością i pełnią łaski, którą posiadasz?

O Królowo najpokorniejsza, przez Ciebie i od Ciebie Bóg rozpoczął dzieło naszego zbawienia. Uczyń mnie częścią Twojej pokory i podaruj mi swoją miłość nieskalaną i Twojego Syna.

Cnota, jaką chcemy w sobie rozwijać: Pokora.

Zadanie

Uniż się wewnętrznie, widząc swoją żałość. Uniż się zewnętrznie, zajmując ostatnie miejsce i dając pierwszeństwo innym. Przyjmuj nagany słuszne i niesłuszne bez wymówek. Zduś dumę, mówiąc zawsze pokornie, i nie mów o samym sobie ani dobrze, ani źle.

Akt strzelisty

O Maryjo, Dziewico piękna i niepokalana, uczyń serce moje czystym i pokornym, podobnym do Serca Twego.

Do następnej soboty!
Za: www.pompejanska.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

59 odpowiedzi na „Rozpocznij dziś z nami Nabożeństwo Dwudziestu Sobót

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. wobroniewiary pisze:

  Na czym polega praktyka nabożeństwa dwudziestu sobót?

  Nabożeństwo zawiera w sobie udział w Eucharystii (do pełnego uczestnictwa potrzebna jest spowiedź i Komunia św.), następnie kontemplację tajemnic różańcowych poprzez odmówienie całego albo części różańca świętego. Dodatkowo pięć pierwszych sobót miesiąca to nabożeństwa wynagradzające, o które prosiła siostrę Łucję Matka Boża w Fatimie. W każdą kolejną sobotę przez odmówienie całego Różańca lub przynajmniej jednej jego części, których całość stanowi ewangeliczną historię naszego życia. W trakcie Nabożeństwa Dwudziestu Sobót jest pięć pierwszych sobót wynagradzających za grzechy świata, o które prosi Matka Boża w Fatimie ukazując się siostrze Łucji.

  Łaskami słynące nabożeństwo 20 sobót odbywa się w sanktuarium św.Jana Sarkandra w każdą sobotę, począwszy od 25 maja (2013) roku, a zakończy się 5 października przed uroczystością Królowej Różańca Świętego. Za każdym razem wierni o 8.15 odmawiają Różaniec, a następnie uczestniczą we Mszy świętej o godz. 9.00.

  Nabożeństwo jest obłożone licznymi odpustami przez papieży, także przez Jana Pawła II piszącego o tym w liście o Różańcu „Rosarium Virginis Mariae”. Praktyka 20 sobót ma też błogosławieństwo bpa Tadeusza Rakoczego Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

  Niebieska Królowa ujawniła upodobanie do tego nabożeństwa, darząc swoich czcicieli uzdrawiającą mocą i szczególnymi łaskami, o czym świadczą liczne świadectwa. Oddaj się i Ty w opiekę Królowej Różańca Świętego, która wyprasza dla nas łaski u Swojego Syna poprzez niezwykłą praktykę sobót różańcowych („Królowa Różańca Świętego” nr 1(1)/2012 oraz 1(5)/2013).

  http://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/strona_00_81.html

 3. wobroniewiary pisze:

  Kard. Francis Arinze
  „Są ludzie, którzy nie chcą, byśmy mówili o piekle. Ale piekło nie jest czymś, co wymyślono w Watykanie. Ono istnieje i nie jest puste”

 4. mała pisze:

  Zamiast Pierwszej Komunii wyprawiła córce przyjęcie z okazji… pierwszego protestu.

  Na portalu wp.pl ukazał się szokujący artykuł. To historia kobiety, która uważała, że jej dziewięcioletnia córka nie jest gotowa, by przyjąć sakrament komunii świętej – za to jest na tyle dorosła, by… wybrać się na protest pod Sejm. I uwaga! Z tej okazji zorganizowała jej nawet przyjęcie, na którym otrzymała prezenty od gości.

  http://niezalezna.pl/226237-zamiast-pierwszej-komunii-wyprawila-corce-przyjecie-z-okazji-pierwszego-protestu

 5. wobroniewiary pisze:

  Księżniczka Disneya i jej aborcja

  Planned Parenthood („Planowane rodzicielstwo”), czyli największa sieć klinik aborcyjnych w Stanach Zjednoczonych, opublikowała na Twitterze wpis, który odbił się szerokim echem: „Potrzebujemy księżniczki Disneya, która miała aborcję, Potrzebujemy księżniczki Disneya, która jest za wyborem. Potrzebujemy księżniczki Disneya, która jest transseksualna”.

  Celem tweeta było stwierdzenie, że nawet bajki dziecięce powinny pokazywać aborcję czy transseksualizm, jako coś normalnego. Autorzy wpisu nie wiedzieli jednak, jakiej odpowiedzi się doczekają. Na Facebooku Deanny Falchook pojawił się jej tekst zatytułowany „Byłam księżniczką Disneya i miałam aborcję”. Został udostępniony tysiące razy i przedrukowany na wielu portalach.

  https://jedenznas.pl/ksiezniczka-disneya-i-jej-aborcja/

 6. wobroniewiary pisze:

  MODLITWA DO ŚW. FILIPA NERI O RADOŚĆ ŻYCIA

  Święty Filipie, pełen chwały, Orędowniku mój – który zawsze według wskazań i przykładu św. Pawła Apostoła radowałeś się, wyjednaj mi łaskę doskonałego poddania się woli Bożej, obojętność wobec spraw tego świata i spoglądanie ku niebu, abym nigdy nie wątpił w Opatrzność Bożą, nigdy nie rozpaczał, nigdy nie był smutny, ani niecierpliwy, aby oblicze moje zawsze było radosne, a moje słowa życzliwe i uprzejme.
  Chociaż bowiem losy życia układają się różnie, przystoi nam, którzy mamy największe ze wszystkich dóbr, łaskę Bożą i obietnicę wiekuistego szczęścia, aby promieniować radością. Amen.

 7. Barbara pisze:

  Proszę Was o modlitwę w intencji zakonczenia strajku niepełnosprawnych w sejmie , nie mogę patrzeć na te biedne dzieci które tam zamiast cieszyć się słońcem tarzają się po materacach albo siedzą i płaczą wystraszone bo nie bardzo rozumieją o co chodzi. Jestem po stronie ich rodziców ale dzieciom to tylko szkodzi.

 8. Betula pisze:

  Jutro w Kalwarii Zebrzydowskiej są pierwsze w tym roku klasztorne DRÓŻKI.

  Z ogłoszeń parafialnych:

  „… w niedzielę, o godz. 12.30 rozpoczniemy Dróżki Matki Bożej w intencji Ojca Świętego i Kościoła, wspominając pielgrzymkę Ojca Świętego Benedykta XVI do Kalwarii Zebrzydowskiej.”
  http://www.kalwaria.eu/aktualnosc/uroczystosc-zeslania-ducha-swietego-20052018

 9. wobroniewiary pisze:

  😦 Dziś, jak kiedyś nad Jerozolimą, płacze Jezus nad całym światem. Jak płakał nad Sodomą i Gomorą, od których obecny świat jest gorszy.
  Alicja Lenczewska

  • m1c pisze:

   Adminko ta kobieta na bilbordzie to twarz kampanii na rzecz dopuszczenia aborcji. To hinduska która zmarła kilka lat temu w Irlandii w szpitalu w trakcie ciąży , w ostatnich dniach przed śmiercią zwijała się podobno z bólu i błagała lekarzy o aborcje , tak samo jej mąż hindus prosił . Lekarze jej odmówili mówiąc że to katolicki kraj i takich rzeczy się u nich nie robi. W kampanii uczestniczyła również matka zmarłej kobiety zachęcajac do zmiany bezdusznego prawa. Do zmiany prawa zachęcał równierz premier Irlandii po Ojcu hindus , po matce Irlandczyk. Referendum odnotowało rekordową frekwencję 64 %.i rekordowe poparcie dla aborcji 66 % .
   Premier irlandii jest liderem partii Fine Gael – która reprezentuje ideologię chrześcijańską w swoim programie ( chadecy ) prowadzi ustabilizowny tryb życia, jest wierny swojemu partnerowi, też z zawodu lekarzowi. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić . A jeżeli już , to śmiało można mówić o tym że piętnaście lat temu Ojciec Rydzyk bujał w obłokach gdy mówił że Europa jest zepsuta i wierne Bogu zostały tylko Polska , Portugalia i Irlandia. Te dwa kraje odpadły już z pierwszej ligi… A co będzie z Polską ?

 10. Maggie pisze:

  Czy to „Shambala” ? .. w sklepiku Lourdes (Direct from Lourdes) .. ?

  https://directfromlourdes.com/inc/sdetail/strass_crystal_red_cross_adjustable_rope_bracelet_/246/35785

 11. W Dzień Dziecka nabożeństwa przebłagalne za grzech aborcji
  „Przepraszamy za polityków stanowiących prawo, którzy bardziej słuchają ludzi niż Ciebie i kompromisowo traktują ludzkie życie tolerując niesprawiedliwe prawo, które nie broni życia każdego człowieka!” – to słowa modlitwy ekspiacyjnej za grzech aborcji, która zostanie odmówiona w polskich kościołach w pierwszy piątek miesiąca 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka

  Modlitwa ekspiacyjna za grzech aborcji jest propozycją Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Zaleca się, by modlitwa została odmówiona podczas czerwcowego nabożeństwa w pierwszy piątek miesiąca, który jest jednocześnie Światowym Dniem Dziecka.
  http://niedziela.pl/artykul/35747/W-Dzien-Dziecka-nabozenstwa-przeblagalne

  • Maggie pisze:

   Pierwsze „referendum” skazujące niewinnego na śmierć było gdy skazano Jezusa Chrystusa na Krzyż

   • wobroniewiary pisze:

    Tylko dziś „trzeciej szóstki brak” – aborcję i prawo do niej poparło 66 %

    Najprawdopodobniej tzw. aborcja, czyli zabicie dziecka poczętego będzie w Irlandii całkowicie dostępna i legalna. Dziś wieczorem podano oficjalne wyniki piątkowego referendum: 66 proc. głosujących opowiedziało się za liberalizacją aborcyjnych przepisów.

    • Ehmm pisze:

     Ale, i to też musi zostać powiedziane, niezależnie od tego, co się jeszcze wydarzy, ta walka jest wygrana przez nas, a nie przez nich. Bóg jest Bogiem życia i On zwycięży. Wygrane tego, który jest nosicielem śmierci są zawsze przejściowe. Im więcej jego wygranych, tym bardziej pewne, że nadchodzi Paruzja. Marana tha. Przyjdź Panie Jezu!

    • Maggie pisze:

     Trzecia szóstka w dacie i jak na ironię w dniu obchodzonym w Polsce jako Święto Matki.

     Na Boże Przykazania nie ma demokracji i również niezmiennie i niepodzielnie w Kościele obowiązuje hierarchia, którą te Prawa obowiązują. Natomiast pycha jest wyrażana w sprzeciwie i debatach nt „reform” Bożego (❗️) Porządku i pochodzi od największego wroga kudzkości: rogatego kłamcy i pyszałka.

     Miłość Boga i bliźniego i zachowywanie ustanowionych przez Stwórcę Praw, jest jakby motorem niosącym Dobro i Sprawiedliwość .. a nie referenda. Głosować to można czy dziś grochówka czy pomidorowa zupa, czy wybudować wieżowiec czy zostawić teren pod park etc. Aborcja jest morderstwem, wykroczeniem łamiącym przykazanie Miłości ale i równocześnie i V-te Przykazanie,jest to morderstwo skryte pod „wymyślną” nazwą/terminologią. Słowo morderstwo niepokoi i odstrasza … aborcja zaś kamufluje i ma na celu uspokojenie sumień..

     Rzucone kiedyś przekleństwo, że Anglia będzie istnieć od Elżbiety do Elżbiety w świetle tego co się coraz wyrażniej zarysowuje w UK oraz Irlandii … jest jakby preludium do katastrofy …

     Jezus jest Panem❣️ Duchu Święty oświeć i napełnij ludzkie serca Miłością Boga i Bliźniego. Niech Polski Sejm zakaże rzezi niewiniątek❣️🙏🏻❣️

 12. ja pisze:

  Czy ktoś jest w stanie nazwać to, co tutaj się wydarzyło?

  • Maggie pisze:

   Treść: Dopuszczenie węża, który się wije i pełza wokół ołtarza, a źe sam nie może dotknąć Chrystusa .. pozostawia to ludziom urzeczonym pląsami pełzającega gada …

   • AnnaSawa pisze:

    …w momencie Konsekracji zasłania wijącym ciałem Ciało Pana Jezusa.

    Jezu wybacz, bo nie wiedzą co czynią. Amen.

    • Paulina D pisze:

     Jak można dopuścić do czegoś takiego, przecież to jest obraza Boga! Może sobie tańczyć ale nie w takim momencie…

   • Monika pisze:

    Tylko szatan zawsze czyni tak, by zwrócić na siebie uwagę a odciągnąć ją od Boga, bo sam chciałby uczynić siebie bogiem – ale Bóg jest Jeden, prawdziwy i nie ma innego, i choć jemu wydaje się, że już wygrał, to Bóg zawsze zwycięża, do Boga należy ostateczne zwycięstwo.

  • Kazimierz pisze:

   „A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył.”(Rdz 3, 1)
   „Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie.” (Mt 18, 7)
   „Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie – wtedy … ” (Mt 24, 15-16a)
   [„Mówię, bracia, czas jest krótki.” (1Kor 7, 29a-c)]
   „… objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.” (2Tes 2, 3c-d -4)
   „Biada ziemi i biada morzu –
   bo zstąpił do was diabeł,
   pałając wielkim gniewem,
   świadom, że mało ma czasu».
   (Ap 12c-g)
   „Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli – znosicie to spokojnie.
   (…)
   Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa. I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków.”
   (2Kor 3-4; 13-15)

   PS
   «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
   (Mk 1, 15)
   „Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa,
   a strzegą tego, co w nim napisane,
   bo chwila jest bliska.”
   (Ap 1, 3)

   Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
   sicut erat in principio et nunc et semper
   et in saecula saeculorum. Amen.

 13. ja pisze:

  Ks. pof. Tadeusz Guz: Nowa lewica zagrożeniem dla Kościoła

 14. Ehmm pisze:

  Jestem ciekawa tak po ludzku, czy ktoś podjął się tego nabożeństwa 20 sobót?

 15. mała pisze:

  Przeczytałam i normalnie się załamałam 😦
  Aleksandra Jakubowska o proteście niepełnosprawnych: Proszę reżim, żeby ich wypuścił…

  Właśnie usłyszałam w radiu, że jakis międzynarodowy autorytet od niepełnosprawnych napisał list otwarty, w którym zawarl wyrazy oburzenia, że niepełnosprawni są ZMUSZANI przebywać w Sejmie w warunkach urągajacych godności i prawom czlowieka. Zatem proszę reżim, żeby ich wypuścił…
  – skomentowała Jakubowska

  http://www.tysol.pl/a19674-Aleksandra-Jakubowska-o-protescie-niepelnosprawnych-Prosze-rezim-zeby-ich-wypuscil-

 16. Małgorzata pisze:

  Podjęłam się nabożeństwa 20 sobót. We wszystkich intencjach, w których kiedykolwiek się modliłam, a które są nadal aktualne. Za „wowitów” i Adminkę też. I za wszystkich, którzy tej modlitwy potrzebują.
  Myślę, że jest nas więcej, tylko ludzie nie piszą o tym. Po prostu się modlą…

  • an m pisze:

   Niestety u nas nie ma Mszy Świętej w soboty:( dlatego dziękuję Małgorzato i proszę abyś o mnie i mojej rodzinie pamietala podczas tego nabożeństwa bo jestesmy w okropnie trudnej sytuacji. Bóg zapłać.

   • Jacek pisze:

    an m
    Wielka to szkoda dla was i zubożenie.
    Dla mnie stało sie normą uczestnictwo w codziennej Mszy na Anioł Pański.
    Ale skoro obiecałem Bogu i Maryi to muszę dotrzymać słowa.
    Zapytaj księdza czy nie może w soboty uwielbić Pana.
    Dobrze gdybyście w kilka osób go zapytali ,
    bo wtedy trudno mu będzie sie wykręcić.
    Pozdrawiam z Panem Bogiem i Niepokalaną

    • an m pisze:

     Jacku, warunki i możliwości na obczyźnie są inne niż w Polsce. Pozdrawiam

   • Jacek pisze:

    an m
    Wobec tego wracajcie jak najszybciej, bo koniec jest blisko.
    Wielka Brytania będzie pochłonięta przez morze, a większość zachodu
    zalana powodzią.
    Pozdrawiam z Panem Bogiem i Niepokalaną

    • an m pisze:

     Jacku dla Ciebie Ps 91,7
     Pozdrawiam

    • Kazimierz pisze:

     „Jak ptak, co uciekł z gniazda,
     tak człowiek, co uciekł z ojczyzny.”
     (Prz 27, 8)
     „Pan skierował do mnie te słowa: «Synu człowieczy, przemów do swoich rodaków i powiedz im: Jeśli na jakiś kraj sprowadzam miecz, a jego mieszkańcy wybiorą sobie jakiegoś męża i wyznaczą go na stróża, on zaś widzi, że miecz przychodzi na kraj, i w trąbę dmie, i ostrzega lud, ale ktoś, choć słyszy dźwięk trąby, nie pozwala się ostrzec, tak że miecz nadchodzi i zabija go, to on sam winien jest swej śmierci. Dźwięk trąby usłyszał, nie dał się jednak ostrzec; niech spadnie na niego wina za własną śmierć. Tamten jednak, kto przestrzegł, ocalił samego siebie. Jeśli jednakże stróż widzi, że przychodzi miecz, a nie dmie w trąbę, i lud nie jest ostrzeżony, i przychodzi miecz, i zabija kogoś z nich, to ten ostatni porwany jest wprawdzie z własnej winy, ale winą za jego śmierć obarczę stróża.
     Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: „Występny musi umrzeć” – a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi – to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę.”
     (Ez 33, 1-9)
     „Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Wyjdziecie [swobodnie] i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta.”
     (Ml 3, 19-20)
     „Wtedy pouciekali cudzoziemcy, którzy przebywali w twierdzach pobudowanych przez Bakchidesa. Każdy z nich pozostawił stanowisko, a powrócił do swojej ojczyzny.”
     (1Mch 10, 12-13)

     PS
     «Wstańmy i wracajmy do naszego narodu,
     do naszej ojczystej ziemi
     przed nieprzyjacielskim mieczem».
     (Jr 46, 16c-f)

 17. Jacek pisze:

  an m
  Jak masz łódź podwodną to się ustrzeżesz,
  bo strzeżonego Pan Bóg zawsze strzeże.
  Pozdrawiam z Panem Bogiem i Niepokalaną

 18. an m pisze:

  Moją ojczyzną jest Niebo a łaska uświęcająca biletem do niej a nie bilet lotniczy do Polski.
  Nie bójmy się o ciało lecz o stan naszej duszy. To ostatnia moja wypowiedź w tym temacie.
  Z Bogiem.

  • Kazimierz pisze:

   AMEN!!!
   „Zabrał też Mojżesz ze sobą kości Józefa, gdyż ten przysięgą zobowiązał Izraelitów mówiąc: «Wspomoże was niezawodnie Bóg, a wówczas zabierzcie stąd kości moje ze sobą». (Wj 13, 19)

 19. Pingback: 5 października – bł. Bartolo Longo, twórcy kultu Matki Bożej Pompejańskiej | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s