Rozpocznijmy Nowy Rok 30-dniowym Nabożeństwem do św. Józefa

Rozpoczął się Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa – kliknij

30-dniowe nabożeństwo ku czci św. Józefa

WPROWADZENIE

Nowenna ta to jakby okrycie się płaszczem opieki świętego Józefa, to nadzwyczajne nabożeństwo ku Jego czci, wyjednujące Jego szczególne wstawiennictwo w trudnych sytuacjach.
Wszystkie te modlitwy należy odmawiać codziennie przez trzydzieści dni, na wspomnienie trzydziestu lat, które święty Józef przeżył w Nazarecie z Jezusem, Synem Bożym i Jego Matką, Najświętszą Maryją Panną.
Nadzwyczaj wielkie i liczne łaski będą nam udzielone, jeśli z ufnością zwrócimy się do świętego Józefa. Święta Teresa z Avila powiedziała: „Kto nie całkiem w to wierzy, niech raz zwróci się ze swą prośbą do świętego Józefa, a sam się przekona”.
Święty Józef może wyprosić dla nas więcej łask, jeśli najpierw oczyścimy naszą duszę poprzez spowiedź świętą i przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii świętej. Nowenna będzie też owocniejsza, jeżeli okażemy jednocześnie gotowość do spełniania uczynków miłosierdzia względem biednych. Możemy z całą ufnością prosić świętego Józefa o wyjednanie nam wielkich łask u Boga. Zaleca się jednak, aby Nowennę do świętego Józefa ofiarowywać w intencji umierających i za zmarłych.
Jeśli spróbujemy otrzeć łzy biednym, cierpiącym i zmarłym, również nam święty Józef pomoże i pocieszy, zarówno teraz, jak i w godzinie śmierci. Okryje nas z miłością płaszczem swej opieki. Żywił On i chronił nie tylko Świętą Rodzinę, lecz także kocha i błogosławi nas wszystkich i pragnie przeprowadzić nas na drugi brzeg – do portu wiecznego zbawienia.

Modlitwa zalecana do codziennego odmawiania
(również na zakończenie Nowenny):

O święty Józefie, Żywicielu Jezusa Chrystusa
i Oblubieńcze Najświętszej Marii Panny,
módl się za nami i za wszystkimi umierającymi
dzisiejszego dnia (albo: dzisiejszej nocy).

********
30-DNIOWE NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA
(modlitwy na każdy dzień Nowenny)

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.
Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
(Odmawia się trzykrotnie, jako dziękczynienie dla Trójcy Przenajświętszej za obdarzenie świętego Józefa szczególnymi łaskami).

OFIAROWANIE SIĘ OPIECE ŚWIĘTEGO JÓZEFA

O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą. Z wielką czcią oddaję się pod Twą przemożną opiekę i proszę cały Dwór Niebieski, aby był przy mnie. Zobowiązuję się do najszczerszej wiary i pobożności oraz przyrzekam czynić wszystko to, co jest w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe życie i okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym święty Józefie. Bądź przy mnie teraz oraz wyjednaj mi łaskę odejścia z tego świata podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi, abym mógł pewnego dnia razem z Tobą osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pobożnym oddaniem i sercem przepełnionym miłością, zanoszę tę szczerą modlitwę do Twoich stóp i rozmyślam nad Twoimi licznymi cnotami.
Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, wypełniał wolę Boga, tak Ty podążasz jego drogą w Nowym Testamencie. Opromienia Cię nie tylko wspaniałe światło Boskiego Słońca, lecz także łagodne światło mistycznego księżyca – Maryi.
Jakub wyruszył w drogę do Egiptu, aby pogratulować swemu synowi Józefowi – rządcy w Egipcie. Za przykładem ojca podążyli wszyscy jego synowie. Niewypowiedzianie piękniejszym jest jednak przykład Jezusa i Maryi, którzy otaczali Ciebie wielkim szacunkiem i oddaniem. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni, że twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.
I tak jak Józef, syn Jakuba, nie odepchnął swoich winnych braci, lecz pełen miłości ich przygarnął, ochronił i uratował przed głodem i śmiercią, tak i Ty, o święty Józefie, nie pozostań obojętnym na moje modlitwy. Poprzez Twoje wstawiennictwo uproś mi tę łaskę, aby Bóg nie pozostawiał mnie samego na tym padole łez, lecz zawsze zaliczał do tych, którzy w życiu i w chwili śmierci są nieustannie ogarnięci płaszczem Twej przemożnej opieki.

MODLITWY

Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne Skarby nieba i ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem po Maryi, spośród świętych, jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć.
O święty Józefie, ratuj moją duszę i wyproś mi u Miłosiernego Boga tę łaskę, o którą pokornie proszę….. (Należy wymienić swoją prośbę).Uproś także dla dusz czyśćcowych ulgę w ich cierpieniu. Amen.
Chwała Ojcu..(3 razy)

Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Spośród wszystkich świętych wołam do Ciebie, najpotężniejszego Opiekuna słabych i potrzebujących pomocy, i po tysiąckroć wysławiam łaskawość Twego serca, które zawsze gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym.
Do Ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma takiej boleści, troski czy potrzeby, wobec których pozostałbyś obojętny. Mój najdroższy Opiekunie w niebie, którego Bóg obdarzył szczególnymi łaskami, uciekam się do Ciebie, przedstawiając Ci moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą Cię gorąco proszę. Również wy, wszystkie Dusze w czyśćcu cierpiące, błagajcie świętego Józefa o wstawiennictwo za mną. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie Józefie święty, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki. Twej pomocy błagając, pozostał bez pociechy. O pełen miłości święty Józefie, Ty znasz moje potrzeby i pragnienia. Żaden człowiek, nawet ten najlepszy, nie może zrozumieć mojego problemu i rzeczywiście mi pomóc. Posłuszny nauczaniu świętej Teresy, staję przed Tobą, o święty Józefie, i błagam o Twe przemożne wstawiennictwo w moich obecnych trudnościach. Święta Teresa, Twoja oddana czcicielka, powiedziała: „Biedni grzesznicy, bez względu na wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego Józefa! Idźcie do Józefa ze szczerą pewnością i spokojem, że wasze prośby będą wysłuchane”.
O święty Józefie, pocieszycielu zatroskanych, przyjdź mi z pomocą w moim utrapieniu i obejmij moją modlitwą także Dusze czyśćcowe, aby dzięki niej mogły one wkrótce osiągnąć radość i świętość. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O Ty, wywyższony Święty, przez Twoje całkowite posłuszeństwo wobec Boga miej litość nade mną.
Przez Twoje święte i zasłużone życie wysłuchaj mojego błagania.
Przez Twoje umiłowane imię pomóż mi.
Przez łagodność i siłę Twojego serca strzeż mnie.
Przez Twoje święte łzy umacniaj mnie.
Przez siedem boleści Twoich zlituj się nade mną.
Przez siedem radości Twoich pociesz moje serce.
Od wszelkiego zła na ciele i duszy uwolnij mnie.
Z każdej biedy i nędzy wyratuj mnie.
Wyproś dla mnie litościwie łaskę Bożą.
Wyjednaj dla Dusz w czyśćcu cierpiących szybkie wybawienie z ich cierpień. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O święty Józefie, niezliczone są łaski, które otrzymali modlący się do Ciebie. Chorzy, uciskani, cierpiący niesprawiedliwość, zdradzeni, opuszczeni – wszyscy, którzy się oddali pod Twoją opiekę, uzyskali pomoc w swoich potrzebach.
Święty Józefie, nie pozwól, proszę, abym był jedynym spośród wszystkich zwracających się do Ciebie, który nie został wysłuchany. Okaż się hojnym i łaskawym także dla mnie. Za to, pełen wdzięczności, zawsze będę Cię czcił, o chwalebny święty Józefie, mój Opiekunie i Wybawco Dusz w czyśćcu cierpiących. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O Boże i Ojcze wieczny w niebie, przez zasługi Twego Syna Jezusa i Jego Najświętszej Matki błagam o udzielenie mi tej szczególnej łaski. W imię Jezusa i Maryi upadam przed Tobą i wielbię Cię w Twej cudownej obecności. Przyjmij, proszę, moje mocne postanowienie pozostania pod opieką Żywiciela Świętej Rodziny, przez którego zanoszę do Ciebie błagania. Pobłogosław, Boże, w swej dobroci to święte nabożeństwo i wysłuchaj mej prośby. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O święty Józefie, obroń Kościół święty przed wszelkimi przeciwnościami i ukryj nas wszystkich pod płaszczem swej opieki.

WEZWANIA KU CZCI UKRYTEGO ŻYCIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA Z JEZUSEM I MARYJĄ

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją duszę uświęcić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje serce miłością rozpalić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał mój rozum oświecić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją wolę wzmocnić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje myśli oczyścić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi uczuciami sterować.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi życzeniami kierować.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje uczynki błogosławić.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę, abym Twe cnoty naśladował.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokornego serca i ducha.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności i dobroci serca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokoju w mym sercu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pobożności i bojaźni Bożej.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dążenia do doskonałości.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę czystości serca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę cierpliwości w próbie i cierpieniu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności charakteru.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę poznawania wiecznych prawd.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę rozróżniania duchów.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę wytrwałości w czynieniu dobra.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę męstwa w niesieniu krzyża.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę uwolnienia się od przywiązania do rzeczy światowych.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę tęsknoty za niebem.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę siły, abym unikał wszelkich okazji do grzechu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę woli wiernego wytrwania w wierze aż do końca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dobrej śmierci.
Święty Józefie, nie pozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie.
Święty Józefie, spraw, aby moje serce nigdy nie przestało Cię kochać, a moje usta Ciebie chwalić.
Święty Józefie, pozwól mi być Twym przybranym dzieckiem.
Święty Józefie, pomóż mi kochać Jezusa tak, jak Ty Go kochałeś.
Święty Józefie, nie opuszczaj mnie nigdy, a zwłaszcza w godzinie śmierci.
Jezu, Maryjo i Józefie, poświęcam Wam moje serce i moją duszę.
Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie mnie, pomagajcie mi, ratujcie mnie. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

WEZWANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

a. Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, mój najmilszy Opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen.
b. Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy Maryi, Dziewiczy Opiekunie Jezusa, nie zapomnij o mnie i czuwaj nade mną. Naucz mnie kroczyć drogą prowadzącą do świętości. Wejrzyj na moje modlitwy i otaczaj mnie zawsze swoją ojcowską opieką. Usuń wszystkie przeszkody i trudności stojące na drodze mojej modlitwy i spraw, niech wysłuchanie mej prośby będzie na większą chwałę Bożą i dla mojego zbawienia.
W dowód mojej ogromnej wdzięczności, obiecuję głosić Twoją chwałę i dziękować Bogu za udzielenie Ci tak wielkiej mocy pośrednictwa zarówno w niebie, jak i na ziemi. Amen.

LITANIA

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, Panie.

P.: Ustanowił go panem domu swego.
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W Amen.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE KAŻDEGO DNIA NOWENNY

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał jako Głowę i Opiekuna Najświętszej Rodziny: proszę Cię, byś osłaniał mnie zawsze płaszczem swej opieki.
Wybieram Cię dziś na mojego Ojca, Orędownika, Towarzysza i Opiekuna. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem i co posiadam, moje całe życie i moją śmierć.
Wejrzyj na mnie jako swe dziecko i broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Wspomagaj mnie w każdej potrzebie. Pocieszaj w gorzkich cierpieniach, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie walki śmiertelnej. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego jako Dziecię mogłeś tulić w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi, Twej Najczystszej Oblubienicy.
Udziel mi tych łask, które doprowadzą mnie do wiecznego zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, ponieważ chcę słuchać Twoich rad i być wdzięcznym za Twą pomoc i wsparcie. Amen.

Święty Józefie, niewinny i czysty,
pozwól mi być Twym dzieckiem.
Zachowaj mnie czystym na ciele i duszy,
abym pozostawał w stanie łaski Bożej.
Święty Józefie, Opiekunie,
Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny,
bądź moim przewodnikiem i doradcą,
pomóż mi pozostać wiernym Bogu.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu i Synowi…

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen
Źródło: Wspólnota Bożego Ojcostwa

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

54 odpowiedzi na „Rozpocznijmy Nowy Rok 30-dniowym Nabożeństwem do św. Józefa

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. O jak dobrze, że znów św. Józef zawitał na stronę WOWiT 🙂
  To mój Wielki Patron.
  Pani Ewo, dziękuję za przypomnienie o nowennie.
  W ten szczególny miesiąc będę polecała siebie i WOWiTów św. Józefowi, szczególnie tych, którzy szukaja pracy – tak jak ja…

 3. Witek pisze:

  Patron na 2018
  MIŁOSIERDZIE BOŻE

  Praktyka

  Modlę się o miłosierdzie Boże dla całego świata,
  szczególnie dla konających.

  Przesłanie
  Módl się, ile możesz, za konających,
  wypraszaj im ufność w Moje miłosierdzie,
  bo oni najwięcej potrzebują ufności,
  a najmniej jej mają (Dz. 1777).

  Błogosławionego roku dla Adminów i WOWITÓW

 4. Witek pisze:

  Patron Mojej Żony
  św. MICHAŁ ARCHANIOŁ
  Praktyka

  Wierność w pełnieniu woli Bożej
  zawartej w przykazaniach, obowiązkach stanu,
  słowie Bożym i rozpoznanych
  natchnieniach Ducha Świętego.
  Przesłanie

  Wielką mam cześć
  dla świętego Michała Archanioła,
  on nie miał przykładu w pełnieniu woli Bożej,
  a jednak spełnił wiernie życzenia Boże (Dz. 667).

  +JMJ

  • Zinka pisze:

   Patron

   św. FAUSTYNA KOWALSKA

   Praktyka

   W życiu codziennym będę się starała
   dostrzegać miłującą obecność Jezusa.
   Wieczorem zapytam:
   co dzisiaj dla mnie uczynił Bóg?

   Przesłanie

   Nie szukam szczęścia poza głębią
   swej duszy, w której mieszka Bóg,
   jestem tego świadoma.
   Czuję jakoby potrzebę udzielania się innym,
   odkryłam w duszy źródło szczęścia,
   to jest Boga.
   O mój Boże, widzę wszystko,
   co mnie otacza, że jest przepełnione Bogiem,
   a najwięcej dusza moja,
   którą zdobi łaska Boża (Dz. 887).

   Ps. Dziś rozpoczynam z Tobą – Ewuniu 30 dniową Nowennę do Świętego Józefa . Czy jeszcze ktoś do nas dołączy ?

  • Kasia pisze:

   Patron na 2018
   Bl. Karolina Kozkowna

   Modle sie za Ruch Czystych Serc, obroncow zycia I tych ktorzy podejmuja duchowa adopcje…

   Przeslanie

   Staram sie o najwieksza czystosc duszy, aby promienie laski odbijaly sie w calej jasnosci. Pragne byc krysztalem, aby w oczach jego znalezc upodobanie. (Dzienniczek 805).

 5. Witek pisze:

  Sylwester, Adoracja Pana Jezusa w Kaplicy Matki Zbawiciela, Msza Święta i Nowy Rok Błogosławieństwo Boże z Księgi Liczb.
  …..i tak rozpoczął się 2018.

 6. wobroniewiary pisze:

  Modlitwa do św. Józefa
  Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie.

 7. wobroniewiary pisze:

  Dla chcących odmawiać z nagraniem na mp3

 8. Bozena Zajac pisze:

  Blogoslawienstwa, radosci i milosci w Nowym Roku 2018 dla wszystkich czytelnikow!
  Moj Patron(ka) identyczny(na) jak w 2017:)
  Maryja Krolowa Polski
  Modle sie o nawrocenie zwolennikow in vitro, aborcji i innych niegodziwych ustaw,
  ktore godza w godnosc osoby ludzkiej i chrzescijanskie wartosci.

  Jestem Krolowa nieba i ziemi a szczegolnie Matka wasza (805).

 9. Pingback: Rozpocznijmy Nowy Rok 30-dniowym Nabożeństwem do św. Józefa | Biały, bardzo biały

 10. AnnaSawa pisze:

  Ewie, Kazimierzowi, wszystkim kapłanom wspierającym tą stronę oraz wszystkim czytelnikom i ich rodzinom życzę na nowy Anno Domini 2018 wszelkich błogosławieństw bożych, zbawienia, uzdrowień na duszy i ciele, pokoju ducha, radości, stabilizacji w rękach Matki Bożej, spełnienia Woli Bożej. Amen. ❤ ❤ ❤

 11. Klara pisze:

  Ja też dołączam do nabożeństwa do św Józefa!
  Całej rodzinie wowit-owej życzę Bożej Opatrzności i Matki Przenajświętszej wstawiennictwa i
  matczynej pomocy i miłości!!! Niech przeprowadzą nas bezpiecznie przez ten Nowy Rok!!!
  +++

 12. Ehmm pisze:

  RODZINA od BOGA:
  – on, ona
  – mężczyzna, kobieta, dziecko
  – mama, tato,
  RODZINA od SZATANA:
  – on,on
  – ona, ona

  A Biblia mówi jasno:
  Kpł 20; 13:”Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.”

  Rz 1; 26-28;”Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.”

  1 Kor 6;9:”Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą”
  Amen!

  • mała pisze:

   ❤ Alicja "POUCZENIA" SŁOWO POUCZENIA – EPILOG sob. 15.10.1994, godz. 18.20

   † Gdy podejmujesz modlitwę wstawienniczą za kogoś w duchu ekspiacji i wynagrodzenia, gdy ofiarujesz się Bogu w tej intencji, to złe duchy, które kusiły tą osobę, zwracają się do ciebie i twoja dusza jest jakby w stanie oblężenia: ściśnięta i atakowana myślami i wyobrażeniami godzącymi w pokój i miłość. Wtedy dusza twoja musi być jak twierdza: obwarowana murem ufności i oddania Bogu, tak wysokim i potężnym, by żaden pocisk kłamstw i złości nie dostał się do wnętrza. Twoja świadomość sytuacji i rozpoznanie nieprzyjaciela uczyni go bezsilnym. Jego moc bowiem jest w zamaskowaniu, ciemności i oszustwie. Groźny jest tylko wtedy, gdy nie został rozpoznany i gdy dusza pozostaje poza murem łączności ze Mną. Każda myśl negatywna i każdy niepokój to atak złego ducha skierowany w twoją stronę. Bądź mądra i nie dopuść do tego, by dusza twoja ucierpiała z powodu tych ataków.

   Dałem obietnicę, że dusze oddane Mi będą deptać po wężach i skorpionach i żadna trucizna im nie zaszkodzi. Ufaj tej obietnicy i bądź spokojna w wypełnianiu twego powołania, choć świat pełen jest węży, skorpionów i trucizny. Jam zwyciężył świat i świt odrodzenia życia na ziemi już nadchodzi.

   Mt 13, 12 «Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma».

 13. magda pisze:

  Mój Patron na 2018 rok – DZIECIĄTKO JEZUS ! ❤ Jestem taka szczęśliwa 🙂
  Praktyka
  Starać się będę często rozważać słowo Boże,
  by wzrastać w dziecięctwie Bożym.
  Przesłanie
  Chcę cię nauczyć dziecięctwa duchowego.
  Chcę, abyś była bardzo mała,
  bo kiedy jesteś maleńka,
  noszę cię przy sercu swoim (Dz. 1481).

 14. Ewa pisze:

  Komuś ta strona bardzo przeszkadza. Gdy próbowałam i to kilkakrotnie wkleić na fb link do wpisu z WOWIT to otrzymywałam następujący komunikat:
  Twój komentarz do posta (dane osoby) został oznaczony jako spam. Sprawdź to.

  • wobroniewiary pisze:

   Ja też to widzę i mam, tak było dziś u ks. Dominika Chmielewskiego i u ks. Marka Bałwasa.
   Z o. Dariuszem Kowalczykiem już dawno zauważyliśmy, że ile razy wkleję link do wowit, pojawia się i po 1 minucie znika. I ja wklejałam i On też. I natychmiast link fb usuwał.

 15. wobroniewiary pisze:

  Panie Jezu, naucz nas przebaczać tak, jak Ty nam przebaczyłeś…
  Panie Jezu, naucz nas kochać tak, jak Ty nas ukochałeś…
  Panie Jezu… ulituj się nad nami…

 16. tu MariaPietrzak pisze:

  Również dzisiaj…
  Różańcowy szturm do nieba – Międzynarodowa modlitwa wraz z J.E. Raymondem kardynałem Burke. Każdego 1 dnia miesiąca!
  http://www.catholicaction.org/take_heaven_by_storm

 17. Barbara pisze:

  Moja patronka Maryja Królowa Polski .
  Dziękuję Ci Maryjo, to Ty mnie wybrałaś.

 18. kasiaJa pisze:

  Administratorom tej wspaniałej strony oraz wszystkim jej czytelnikom na ten nowy rok 2018 ❤

 19. kasiaJa pisze:

  Nie strać z oczu Jezusa… – ks. Łukasz Brus
  blob:https://www.youtube.com/a560d0d3-dfc1-4cdb-88cf-d6bd1866007a

 20. Iwona pisze:

  i ja …
  Patron 2018
  św. ELŻBIETA i ZACHARIASZ
  Praktyka
  Modlę się za małżeństwa,
  które nie mogą mieć dzieci,
  aby zawierzyły całkowicie Jezusowi.
  Przesłanie
  Miłosierdzie jest kwiatem miłości;
  Bóg jest miłością, a miłosierdzie jest Jego czynem,
  w miłości się poczyna,
  w miłosierdziu się przejawia (Dz. 651).

 21. Robert P. pisze:

  Bogu niech będą dzięki za tą stronę. Też dołączam do 30-dniowego nabożeństwa ku czci św. Józefa.

 22. Bogusia pisze:

  Dolaczam do 30-dniowego Nabozenstwa ku czci swietego Jozefa i zycze Wszystkim blogoslawionego Nowego 2018 Roku…!!!

 23. Bogusia pisze:

  Kochani…, przed chwila przystapilam do losowania patrona na 2018 rok.
  Oniemialam ( wpisalam pewna cyfre od 1do 200) i…wylosowalam dokladnie jak w ubieglym roku: JEZUS,MARYJA,JOZEF.

 24. wobroniewiary pisze:

  Nie będzie mnie dziś na stronie do popołudnia, stąd i polecam ten wpis sprzed roku oraz proszę o cierpliwość odnośnie zatwierdzania komentarzy (to mi się czasami z tel. udaje)

 25. Monika pisze:

  Dołączam do 30-dniowego Nabożeństwa do Św. Józefa.
  Wczoraj wylosowałam Świętego Patrona na 2018 rok i jest nim Święty Józef.
  Patron
  Św. JÓZEF ROBOTNIK
  Praktyka
  Modlę się, by pracodawcy
  uczciwie wynagradzali pracowników,
  a pracownicy uczciwie pracowali.
  Przesłanie
  Pracuje Moje miłosierdzie
  we wszystkich sercach,
  które Mu otwierają swoje drzwi;
  jak grzesznik, tak i sprawiedliwy
  potrzebuje Mojego miłosierdzia (Dz. 1577).
  Mój mąż Grzegorz wylosował jako Patrona:
  MIŁOSIERDZIE BOŻE
  Praktyka
  Modlę się o miłosierdzie Boże dla całego świata,
  szczególnie dla konających.
  Przesłanie
  Módl się, ile możesz, za konających,
  wypraszaj im ufność w Moje miłosierdzie,
  bo oni najwięcej potrzebują ufności,
  a najmniej jej mają (Dz. 1777).
  Któż jak Bóg!

 26. Sylwia pisze:

  Kochani ja dopiero teraz mam czas by napisać.. Więc składam wam najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego Roku niech Boża Dziecina wam Błogosławi. Niech Was prowadzi przez Nowy Rok.

 27. Karol pisze:

  Szczęść Boże. Ja również wczoraj wylosowałem Patronów Jezusa, Maryję i Józefa 🙂 bardzo się cieszę, tym bardziej że to moje pierwsze losowanie w życiu i wiem że to nie przypadek 🙂 dziękuję za zamieszczenie wpisu.
  Ps. A od mamy dostałem wczoraj ni stąd ni zowąd relikwie z kawałkiem materiału Św.Faustyny-to od razu mamie też o takim losowaniu powiedzialem-bo też wcześniej o tym nie słyszała:)

 28. Danka pisze:

  Na szczęście pomnik Jana Pawła II zostaje we Francji w całości z Krzyżem:http://wiadomosci.onet.pl/swiat/gpc-koniec-sporu-o-pomnik-jana-pawla-ii-we-francji/gmmm4ck

 29. Ada pisze:

  nowennę zaczęłam 18 grudnia, jest przepiękna. zatem przechodzę z nią w Nowy Rok.

  Patron
  św. KAZIMIERZ KRÓLEWICZ
  Praktyka

  Modlę się za rządzących,
  aby kierowali się wartościami chrześcijańskimi
  oraz służyli dobru narodu i każdego człowieka.

 30. Ewa pisze:

  Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 stycznia 2018 roku przekazane widzącej Mirjanie

  „Drogie dzieci!
  Kiedy na ziemi zaczyna zanikać miłość, kiedy nie można odnaleźć drogi zbawienia, Ja, Matka, przychodzę, aby wam pomóc poznać prawdziwą wiarę, żywą i głęboką; aby wam pomóc, byście prawdziwie kochali.
  Jako Matka tęsknię za waszą odwzajemnioną miłością, dobrocią i czystością.
  Moim pragnieniem jest, byście byli sprawiedliwi i byście się kochali.
  Moje dzieci, miejcie radość w duszy, bądźcie czyści, bądźcie dziećmi.
  Mój Syn mówił, że kocha być wśród czystych serc, bo czyste serca są zawsze młode i wesołe.
  Mój Syn mówił wam, byście przebaczali i się miłowali. Wiem, że nie zawsze jest to łatwe. Cierpienie sprawia, że wzrastacie na duchu. Abyście wzrastali duchowo coraz bardziej, musicie szczerze, prawdziwie przebaczać i kochać.
  Wiele moich dzieci na ziemi nie zna mojego Syna, nie kocha Go, ale wy, którzy kochacie mojego Syna, którzy Go nosicie w sercu, módlcie się, módlcie się, a modląc się, odczuwajcie mojego Syna przy sobie. Niech wasza dusza oddycha Jego duchem.
  Jestem pośród was i mówię o małych i wielkich rzeczach. Nie zmęczę się, mówiąc wam o moim Synu – prawdziwej Miłości.
  Dlatego, dzieci moje, otwórzcie Mi swoje serca. Pozwólcie, bym was prowadziła po matczynemu.
  Bądźcie apostołami miłości mojego Syna i Mnie.
  Jako Matka proszę was, nie zapominajcie o tych, których mój Syn powołał, aby was prowadzili. Nieście ich w sercu i módlcie się za nich.
  Dziękuję wam”.

 31. Helena pisze:

  Patron
  św. AMBROŻY

  Praktyka
  Modlić się będę za ludzi niewierzących,
  aby w Jezusie odkryli i rozpoznali
  miłosierną miłość Boga
  do każdego człowieka.

  Przesłanie
  Sprowadź Mi pogan i tych,
  którzy Mnie jeszcze nie znają,
  i o nich myślałem w gorzkiej swej męce,
  a przyszła ich gorliwość
  pocieszyła serce Moje.
  Zanurz ich w morzu
  miłosierdzia Mojego (Dz. 1216).

 32. J. pisze:

  Barbarzyńskie szczepionki – linie komórkowe z abortowanych dzieci!https://warszawskagazeta.pl/felietony/justyna-socha/item/4070-szczepionka-z-dziecka-miliony-polskich-dzieci-sa-szczepione-preparatami-powstalymi-z-cial-dzieci

  Potrzeba naszych działań – petycja: Prawo do informacji o wykorzystaniu linii komórkowych z aborcji w szczepionkach http://www.citizengo.org/pl/35264-prawo-do-informacji-o-wykorzystaniu-linii-komorkowych-z-aborcji-w-szczepionkach

 33. Helena pisze:

  Ja również dołączam do 30-dniowego Nabożeństwa ku czci św.Józefa.

 34. Sylwia pisze:

  Mój patron :
  Patron
  św. ANNA

  Praktyka
  Modlę się za ludzi
  w starszym wieku, chorych i cierpiących,
  by swe trudności umieli złączyć z krzyżem Jezusa.
  Przesłanie
  Pragnę, pragnę zbawienia dusz;
  pomóż Mi, córko Moja, ratować dusze.
  Złącz swe cierpienia z męką Moją
  i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu za grzeszników (Dz. 1032).

 35. Marzena pisze:

  Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemów finansowych AMEN

 36. Katarzyna pisze:

  To nabożeństwo odprawiane za wstawiennictwem Świętego Józefa, czyni cuda!!!!!!!!!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s