Alan Ames: jak protestanci przekłamują Pismo Święte i nie szanują prymatu Piotra …

Książka „Co jest prawdą” jest idealnym narzędziem do ewangelizacji protestantów, ponieważ zawiera wiele historycznych faktów i twierdzeń o Lutrze i innych założycielach protestantyzmu, oraz jasno pokazuje, jak ich słowa stoją w sprzeczności ze słowami samego Chrystusa

Dyskusje protestantów, 7 marca 2010

AmesPodczas moich podróży stykałem się z różnymi protestanckimi (i protestującymi, taka słowna dwuznaczność) grupami i zawsze byłem z tych spotkań zadowolony.
Zawsze widzę u naszych protestanckich braci i sióstr bardzo silne pragnienie, aby kochać Boga i pomagać bliźnim. Również pragnienie poznawania i życia Słowem Bożym oraz wiedza o Piśmie Świętym jest zazwyczaj bardzo dobra.

U naszych protestanckich przyjaciół widzę bazę, która jest częściowo przygotowana do dopełnienia Prawdą – jak matryca, którą wypełni się całą Prawdą naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Podczas wielu dyskusji zauważałem i stawało się dla mnie jasne, że większość z nich to dobrzy ludzie, którzy po prostu zostali wprowadzeni w błąd i potrzebują wyjaśnienia całej prawdy (wniesionej w ich życie).

Kiedy mówię o całej prawdzie, oczywiście mam na myśli Prawdę Słowa Bożego w Biblii, która nie została zmieniona przez ludzi, ani dostosowana do ludzkich porządków. Musimy pamiętać, że w protestanckich bibliach wprowadzono wiele zmian, pamiętam na przykład, kiedy kilka lat temu dostępna stała się nowa edycja ich Biblii, było tam więcej niż 20 tys. zmian! To wszystko pochodzi jeszcze od Lutra i Tyndala, który napisał (ważne – napisał, stworzył, a nie po prostu przetłumaczył!) Biblię angielską. Jest więc jasne, że nawet, jeśli wielu protestantów cytuje Pismo Święte, w rzeczywistości cytują coś innego, niż Słowo Boże dane ludziom. Wydaje się również, że wiele zmian wprowadzonych do Pisma Świętego pasuje do siebie. Zgadza się to z postulatami założycieli protestantyzmu którzy deklarowali, że każdy może sam wnioskować i interpretować znaczenie Pisma Świętego. Posługując się tym założeniem, można łatwo manipulować Słowem Bożym i dopasowywać je do swoich zachcianek i pragnień. Oczywiście, postępują tak nie tylko protestanci, katolicy również, jednak to u protestanckich wspólnot takie zachowanie jest akceptowalne.

Używając takich manipulacji można łatwo zanegować to, co Bóg naprawdę powiedział. Jako przykład podam rozmowę, jaką miałem ostatnio, jest ona podobna do wielu innych tego typu rozmów:

Protestant: Dlaczego wierzysz, że jest tylko jeden kościół (dla niego nie jest to Kościół) dany przez Jezusa? Z pewnością jest wiele kościołów i każdy z nich jest ważny.

Ja: cóż, Pan powiedział w Piśmie Świętym, że jest tylko 1 owczarnia dla której jest on Pasterzem. Podobnie św. Paweł pisał, że nie powinno być żadnych podziałów, ale powinniśmy być jednym w Chrystusie.

Protestant: Skąd wiesz, że to ty jesteś w prawdziwej owczarni, a my nie?

Ja: Jasno wynika z Pisma Świętego i historii chrześcijaństwa, że istnieje tylko jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, który Pan Jezus dał człowiekowi. Założył On swój Kościół na św. Piotrze jako na skale, jak sam powiedział: Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję mój Kościół”. Zauważ, że powiedział „Kościół”, nie „kościoły”.

Protestant: To było kiedyś, nie teraz. Kiedyś, kiedy Pan mówił tylko o Piotrze, ale teraz Piotra już nie ma.

Ja: Czy to, co Pan powiedział, było ważne tylko kiedyś? Pan Jezus powiedział również do Piotra: „Co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Kiedy św. Piotr przekazał swój autorytet następnemu papieżowi, było to wiążące dla Nieba, niezależnie od tego, co ludzie mówili. To jest boski dekret. Każdy następny papież na Siedzibie Piotrowej ma ten przekazany właśnie ten autorytet, ma również moc wiązać i rozwiązywać na ziemi i w niebie, oraz stawać się skałą, na której zbudowany jest Kościół.

Protestant: Te słowa (o prymacie Piotra) należy rozumieć symbolicznie, nie dosłownie.

Ja: Ale powiedziałeś, że żyjesz Słowem Bożym, a teraz mówisz, że jego Słowo jest tylko symboliczne. Jak więc możesz nim żyć? Kiedy Pan powiedział, że Jego słowo jest tylko symboliczne? Przemawiał On bardzo jasno, nawet wtedy gdy mówił, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, który zbudował na św. Piotrze jako skale. Również w przypowieści u św. Mateusza (rozdz. 7) mówił o domu zbudowanym na skale, który nie zawalił się, ponieważ był zbudowany mocno, na twardym, solidnym fundamencie. Mówił: „Każdy, kto słucha Moich słów ale nie żyje według nich, podobny jest do głupca, który zbudował dom na piasku” Pan mówi więc bardzo jasno o budowaniu Kościoła, domu na skale, jaką jest św. Piotr, a nie na ruchomych piaskach ludzkich opinii i decyzji.

Protestant: Nie, nie to miał On na myśli. Pan powiedział również, że „gdzie są 2 albo 3 zebrani w Imię Moje, tam jestem pośród nich”. W kościele, w którym się modlimy, On jest z nami. Przepowiadamy i modlimy się o zbawienie w Imię Jezusa. Nasi pastorzy modlą się o uzdrowienia i one rzeczywiście mają miejsce. Pan jest z nami, a ty nie masz racji.

Ja: Tak, jest On zawsze, gdy ludzie zbierają się by modlić w Jego Imię. Nie znaczy to jednak, że ludzie Ci są częścią Kościoła. Jeżeli ludzie modlą się do Boga, ale odmawiają życia w pełnej Prawdzie Jego Słowa i robią to świadomie, sami umiejscawiają się poza Kościołem. Kiedy się modlisz, tak, On jest tutaj, ale próbuje doprowadzić cię do pełni Prawdy. Pan nie zostawi Cię w prawdzie częściowej.

Protestant: Dlaczego więc Pan czyni cuda między nami? To jest dowód na to, że mamy rację.

Ja: Oczywiście, On czyni cuda. Pan chce pomóc każdemu człowiekowi i dokonuje cudów, jeżeli jest to potrzebne. Ale znaki nie potwierdzają prawdziwości waszej wiary. W Piśmie Świętym u Mateusza, rozdz. 7, Pan wyjaśnia swoim uczniom „Nie każdy, kto Mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale tylko ten, kto spełnia wolę Mego Ojca w Niebie. Wielu powie „Panie, czy nie przepowiadaliśmy w Twoje Imię? Czy w Twoje Imię nie wypędzaliśmy złych duchów? Nie spełnialiśmy dobrych uczynków w Twoje Imię?” Wtedy powiem im: Nie znam was. Odejdźcie ode mnie, synowie diabła. Wolą Ojca Mojego jest, aby ludzie podążali za Jego Synem, a nie decydowanie o tym, co jest warte wiary, albo nie.”

Protestant: Ale wy, katolicy, nie wypełniacie woli Ojca, co było powodem Reformacji. To właśnie przez Reformację prawda została odkryta.

Ja: Tak, Kościół Katolicki popełnił i, jestem pewny, popełni w przyszłości wiele błędów. Zostały one jednak popełnione przez grzesznych i zagubionych ludzi. To nie zmienia jednak faktu, że jest tylko jeden prawdziwy Kościół zbudowany na Piotrze-skale, Kościół ludzi grzesznych, którzy jednak starają się iść Bożymi drogami.

Protestant: Dlatego Reformacja była taka ważna – wskazywała błędy Kościoła. Dlatego więc tylko kościoły reformowane są teraz tymi prawdziwymi.

Ja: Dlaczego więc założyciele kościołów protestanckich byli tylko ludźmi, a założycielem Kościoła Katolickiego i Apostolskiego jest sam Pan Jezus? Poza tym wspólnoty protestanckie zakładali często ludzie bardzo zagubieni. Czy wiesz,na przykład, że Luter twierdził że byłby w stanie zabić i  zgwałcić 100 razy dziennie tak długo, jak długo trzyma się Chrystusa?

Protestant: Nieprawda.

Ja: Prawda, tak jest w jednym z pism Lutra: „Niech Twoje grzechy będą silne”. A skoro Pan zabronił nam popełniać grzechy, Luter sprzeciwił się Słowu Bożemu.

Protestant: Kłamiesz.

Ja: Sam zobacz i się przekonaj

Protestant: Kłamca, nie wierzę ci

Ja: Sam się przekonaj

Protestant: Nie, nie wierzę Ci

Ja: A co z Kalwinem który powiedział, że ludzie są predestynowani albo do zbawienia, albo do potępienia (słowa Kalwina: Predestynacją nazywamy przedwieczny dekret Boga, który jedynie wedle swojej Woli/zachcianki decyduje o losie każdego pojedynczego człowieka. Nie każdy ma to samo przeznaczenie, lecz życie wieczne jest przeznaczone dla jednych, a wieczne potępienie dla drugich). W takim wypadku po co ktoś miałby żyć wg wskazań Jezusa, jeżeli i tak już zadecydowano, gdzie taki człowiek trafi? Poza tym, popełniane w życiu czyny nie mają wpływu na predestynację, człowiek może więc popełnić tyle grzechów, ile chce i niczego to nie zmienia. Jeżeli istnieje predestynacja, po co poświęcenie Pana za grzeszników? Dlaczego Pan wzywa do nawrócenia i porzucenia grzechów? Po co Pan przyszedł na ziemię? Czy to wszystko miałoby sens?

Protestant: Nie wiesz, o czym mówisz.

Ja: Sam sobie wyszukaj. Poczytaj życiorysy Lutra, Kalwina i Henryka VIII i zobacz, co mówili i jak żyli. Możesz być zaskoczony.

Protestant: Nie wierzę ci. Wy wszyscy katolicy jesteście tacy sami.

Ja: To twój wybór, ale sugeruję ci pouczyć się o swojej wierze i odkryć jej historię.

Wkrótce potem zakończyłem dyskusję, ale mam nadzieję i modliłem się za tę protestancką kobietę, aby zastanowiła się nad moimi słowami wierząc, że przez nie Bóg mógłby ją zaprowadzić do pełni prawdy i miłości.

Zachęcam wszystkich katolików, aby nie bali się angażować w dyskusje z protestantami o wierze. Nawet jeśli protestanci potrafią cytować dosłownie Pismo Święte, rozumienie tych słów jest często zbudowane na piasku, niewłaściwe. Katolicy mają solidną podstawę na skale św. Piotra i powinni trwać na niej. Katolicy powinni znać swoją wiarę i nie bać się nią dzielić.

Tak, to może być czasem trudne, ale jeżeli ziarno prawdy zostanie zasadzone, może dać wspaniałe plony. Nawet jeśli nie osiągniesz dokładnie tego, zaufaj Bogu, ża Twoje łagodne, pełne miłości słowa zaowocują.

Bądź łagodny w sposobie mówienia, ale solidny w treści i w prawdzie. Bądź wyrozumiały w słowach, ale nigdy nie neguj nauczania Kościoła. Co ważne, zawsze proś Ducha Świętego o łaski i dary, których potrzebujesz do siania całej prawdy o miłości Boga w Jego Synu Jezusie i o jedynym Kościele, który dał On ludzkości, o Kościele Świętym, Katolickim i Apostolskim.

Niech Was Bóg błogosławi,
Alan Ames

Książka „Co jest Prawdą” jest idealnym narzędziem do ewangelizacji protestantów, ponieważ zawiera wiele historycznych faktów i twierdzeń o Lutrze i innych założycielach protestantyzmu, oraz jasno pokazuje, jak ich słowa stoją w sprzeczności ze słowami samego Chrystusa.

Tłumaczyła: Kasia K.

Za:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

42 odpowiedzi na „Alan Ames: jak protestanci przekłamują Pismo Święte i nie szanują prymatu Piotra …

 1. wobroniewiary pisze:

  Dostałam informację od Alana Amesa, obiecał mi modlitwę za mnie i za moją rodzinę (Wy też jesteście moją rodziną wowitową), ci co mają mnie w znajomych na fb (jest was wielu), mogą to zobaczyć 😉
  Dzień pełen łask Bożych ❤

 2. rosa pisze:

  „Ale powiedziałeś, że żyjesz Słowem Bożym, a teraz mówisz, że jego Słowo jest tylko symboliczne.”

  Zobaczcie, dziś akurat jest mowa o tym w II czytaniu:
  (Hbr 4,12-13)
  Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny….
  https://ewangeliadlanas.wordpress.com/2015/10/11/11-pazdziernika-wspominamy-swietego-jana-xxiii-papieza/

 3. wobroniewiary pisze:

  Jezus przychodzi do gangstera – Carver Alan Ames rozmawia też z Maryją i Świętymi
  Od 21 lat nawrócony gangster ma wizje lub rozmawia z Jezusem, Matką Bożą i aniołami. Otrzymuje przekazy od Trójcy Świętej. Odwiedziło go prawie stu świętych. Choć brzmi to niesamowicie, a Kościół oficjalnie nie może potwierdzić teraz prawdziwości tych zjawisk, świadectwo Amesa mówi samo za siebie. – Na to, co piszę i mówię, muszę dostać zgodę Kościoła. O to poprosił mnie Jezus. Zaznaczył, że nawet jeśli coś mi przekaże, a mój biskup nie zgodzi się, bym o tym mówił, to mam wykazać wobec Kościoła bezgraniczne posłuszeństwo (podobną wskazówkę otrzymała św. Faustyna Kowalska).

  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2015/07/19/jezus-przychodzi-do-gangstera-carver-alan-ames-rozmawia-tez-z-maryja-i-swietymi/

  • alutka pisze:

   W przeciwieństwie do judaszowych orędzi, które wzbudzają nieufność do hierarchii, a nawet Papieża, co uderza w podstawę wiary katolickiej.,

   Dzisiaj usłyszeliśmy od swojego ks. biskupa, żeby korzystać z objawień tylko tych zaaprobowanych przez Kościół., wtedy to będzie też taki nasz wyraz jedności z Nim,do pozostałych podchodzić z dystansem,

 4. wobroniewiary pisze:

  Ks. inf. Jan Pęzioł, egzorcysta mówił o Alanie Amesie w homilii czerwcowej 🙂

 5. wobroniewiary pisze:

  Aktualne zgromadzenie synodalne wyjątkowo dużo miejsca poświęca ideologii geneder. Zwraca na to uwagę kard. Óscar Rodríguez Maradiaga z Hondurasu. Jego zdaniem ojcowie synodalni, w przeciwieństwie do wielu społeczeństw, zdają już sobie sprawę, jak wielkie spustoszenie może spowodować ta ideologia.
  „Ta ideologia nie jest nowa – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Maradiaga. – Już w XIX w., kiedy Marks występował przeciwko środkom produkcji, Engels walczył z rodziną. Potem był Freud, który chciał wyeliminować ojca. Na początku XX w. pojawiły się ponadto radykalne ruchy feministyczne, które walczyły z macierzyństwem. Pojmowano je jako brzemię, od którego kobiety muszą się wyzwolić. Teraz teoria gender usiłuje wyeliminować z życia rodzinę. I wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego zagrożenia, bo nawet nie wiedzą, czym jest ideologia. Są na przykład przekonani, że ideologią jest chrześcijaństwo. A tak nie jest, bo ideologia to stronniczy, fragmentaryczny obraz rzeczywistości. Gender tymczasem jest ideologią najbardziej niebezpieczną. Dążąc do rozkładu rodziny, rozbija całe społeczeństwo. I prowadzi do tak radykalnego indywidualizmu, że wspólne życie nie będzie już możliwe”.

  http://pl.radiovaticana.va/news/2015/10/10/kard_maradiaga_gender_/1178384

 6. Obnarzycielka prawdy pisze:

  Skoro mówicie o fałszywych nauczycielach, to co powiecie na to że niejaka Anastazja (Ewelina) od „tradycji i wiary” (….. EDYCJA)
  …. Czy może Wy także z nią współpracuje cie bo macie podobną nazwę strony? Co powinnam o tym sądzić?

  • wobroniewiary pisze:

   Nie chcemy mieć z Wami ani sekundy do czynienia
   Strząsamy ewangelicznie pył z naszych sandałów i niech wam wszystkich Bóg wybaczy i okaże swoje Miłosierdzie, za wszystko zło, co uczyniliście wszyscy razem Bogu, Kościołowi, wiernym, ks. Adamowi i mnie, a na samym początku niech wam wybaczy te bluźniercze rysunki z Monstrancją na ogonie kozy (w diabelski sposób przypisywane nam, wowitom), pisane własnoręcznie proroctwa przeciwko Kościołowi, ks. Adamowi i nam, wasze klątwy, kłótnie, manipulacje, złorzeczenia i bluzgi

   Mieć coś wspólnego z wami i z waszą „diabelską wersją” naszej strony? – Nigdy!
   Idźcie sobie i nie wracajcie póki nie się nie nawrócicie- wszyscy: ona, jej jehowi przyjaciele, Ty i jej mąż, autor bluźnierczych stron w necie.

   • wobroniewiary pisze:

    ❤ Alicja "POUCZENIA" wt. 19.09.1989, godz. 12.20

    Módl się, dziecko, za świat, aby Mnie poznał, zanim objawię Swą potęgę sprawiedliwości. Módl się i płacz, i pokutuj za nich i za siebie, bo wielka jest nędza każdego wobec Mojej Świętości. Wielka jest ślepota i grzech – wszędzie. Wielka bieda wasza.

  • Maria z Warszawy pisze:

   @Obnarzycielko prawdy możesz sadzić co chcesz ale proponuję najpierw nauczyć się czytać

   • wobroniewiary pisze:

    No i pisać 🙂
    Takie „obnarzanie” prawdy…. a mąż Anastazji to nie porządny a „porządany facet” z czego na 100% to on sam to klecił, bowiem w edycji podawał adres, dane cioć, które przeszły do Świadków Jehowych itp. itd., wysokość żądań roszczeniowych i takie tam „inne go zdradzające dane”

    Prawda po latach wypływa, a co mi krwi napsuli i łez spowodowali, to jeden Bóg wie.

    • Maggie pisze:

     Sorry, ale nasunęło mi się porównanie:
     To zaproszenie „obnarzającej prawdę” przypomina ekshibicjonistę wśród zieleni pięknego parku, który odsuwając poły płaszcza … zaprasza do towarzystwa. Taki człowiek bywa, że ma wykształcenie i różne talenty ALE w pewnej scenerii/kontekście pokazuje, że potrzebuje pomocy lekarza.
     Zaproszenie do dewiacji, nie ma w sobie bytu racji.

 7. wobroniewiary pisze:

  Polska premiera książki „Nazarejczyk” E. Zolli

  Eugenio Zolli jeszcze jako rabin, dowodził, że Jezus Chrystus jest oczekiwanym przez Żydów Mesjaszem. Pisze o tym w swojej najważniejszej książce pt. „Nazarejczyk”
  http://www.fronda.pl/a/polska-premiera-ksiazki-nazarejczyk-e-zolli,58430.html

 8. kasiaJa pisze:

  Nieznani sprawcy ostrzelali w nocy plebanię w miejscowości Białogarda w gminie Wicko w województwie pomorskim. Oddano sześć strzałów w okna. Sprawę bada policja. Sprawdza czy to chuligański wybryk, czy też zemsta parafian za zbyt „niepoprawne politycznie kazanie”.
  Do niebezpiecznego incydentu doszło o wpół do pierwszej w nocy z soboty na niedzielę.
  http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/268115-tylko-u-nas-w-pomorskiem-ostrzelano-plebanie-czy-to-zemsta-za-niepoprawne-politycznie-kazanie

 9. Bogumiła pisze:

  Przestrzegam przed książką: „Uwolnij się” Russell Willingham. Kupiłam ją synowi do przeczytania i zaczął po jej przeczytaniu bronić protestantyzmu. Nie wiem czy jest to dobra książką dla katolika, może ktoś mądrzejszy by to sprawdził? Kupiłam w katolickim wydawnictwie z wiarą, że pomoże. Sama jej nie przeczytałam i teraz mam niechęć do niej. Jest tyle wspaniałych książek dal katolika, np. Poemat Boga Człowieka. Książka „Uwolnij się” nie dała pomocy. Daję pod rozwagę.

 10. Piotr pisze:

  Ale mam wyrzuty sumienia…. 2 tygodnie temu byłem na mitingu AA spotkać się z pewnym znajomym rodziny. Wspaniały człowiek, ostatnimi czasy chorował na raka i dziś zmarł, przed wyjazdem wziąłem wodę, sól, olej egzorcyzmowany i tkneło mnie coś, że mam jeszcze nieużywany szkaplerz w domu. Szkaplerza nie dałem, bo nie wiedziałem jak zareaguje na niego, a mogłem bo z tego zestawu egzorcyzmowanego, bardzo ale to bardzo się ucieszył…. wiecej takich natchnień nie olewam. Proszę o modlitwę za niego…..

 11. Sylwia pisze:

  Kochani jestem u kresu sił .. jestem załamana tym co czeka mnie i moje dziecko . Proszę o modlitwę za mnie bo sama nie dam rady . Jestem słaba i boję się że nie udźwignę tego co mnie czeka. Ufam Bogu że da mi siły ale potrzebuję waszego wsparcia .

  • lucyna pisze:

   Trójco Przenajświetsza obdarz swoją opieką i błogosławieństwem Sylwię i jej rodzinę.Matko Boża wstaw się za nimi.Błagamy o to.

  • Maggie pisze:

   +++

   Kto się w opiekę odda Panu Swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu, śmiele rzec może: mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga, żadna straszna trwoga.
   Nie trać nadzieji Sylwio.
   Jeśli możesz naucz się słów i śpiewaj (jak nie możesz/umiesz recytuj) Ciebie Boga wysławiamy (Te Deum Laudamus) – od kiedy śpiewam (lub mruczę pod nosem lub cichości ducha) rano, wieczorem (bywa,że i w ciągu dnia) przy różnych czynnościach, to widzę zmiany. Śpiewać można nawet odkurzając – w ten sposób „dwie pieczenie” przy jednym ogniu.

   Jezus jest Panem!

   • Maggie pisze:

    Sylwio jesteś i będziesz silna – bo już zabrałaś się do sprawy, zakasując swoje i nasze=Wowitowe, „rękawy”.
    Czy pamietasz słowa, że: Moc się w słabości kształtuje ? Siły wiary, siły ducha nie pokona zły ani żadna zawierucha. To jest jak krzyż, który jesteś w stanie dźwigać i donieść do celu.
    Odwagi – powiedz (i powierz) Jezusowi i Świętej Rodzinie o swoich obawach i o swoich słabościach prosząc o siłę wytrwania i pomyślne rozwiązanie sprawy ku Bożej Chwale.
    … Mój Mistrzu, poniosę wszystko, jeśli ze mna będziesz Ty …
    Jezus jest Panem!

 12. Piotr pisze:

  moze nie w temacie wiary, ale moze, ktos ma z czytajacych problem alkoholowy w rodzinie
  wartościowe krotkometrazowe filmy polecam….. widziane oczami dziecka…..

  ja sie poryczalem jak dziecko ogladając to.

 13. Ania pisze:

  Abp Gądecki na Synodzie: nie mamy władzy, aby zmieniać doktrynę Kościoła
  Osoby żyjące w powtórnych związkach małżeńskich nie powinny uważać się za odłączone od Kościoła, choć – nie będąc w stanie łaski uświęcającej – nie mogą przystępować do Komunii świętej – to główne przesłanie wystąpienia przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego na Synodzie w Rzymie. „Tak jak przypomniał nam Papież Franciszek, my tutaj obecni nie chcemy i nie mamy żadnej władzy, aby zmienić doktrynę Kościoła” – podkreślił metropolita poznański.

  http://niedziela.pl/artykul/18414/Abp-Gadecki-na-Synodzie-nie-mamy-wladzy

 14. Paweł pisze:

  Bardzo ciekawym dokumentem wyrażającym wspólne stanowisko protestantów i Kościoła katolickiego jest „Wspólna Deklaracja o Usprawiedliwieniu”, której tekst można przeczytać na stronie:
  http://www.magazyn.ekumenizm.pl/content/article/20030114163017308.htm
  Natomiast o okolicznościach jej podpisania można poczytać w Wikipedii:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lna_deklaracja_o_usprawiedliwieniu

  Podobnej rangi dokumentem jest podpisana przez Kościół katolicki z prawosławnymi „Deklaracja z Balamand”, której tekst można przeczytać na stronie:
  http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/138
  Towarzyszące okoliczności również w tym przypadku są omówione w Wikipedii:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_z_Balamand

  Te dwa dokumenty są bardzo ważne i ciekawe, bo mówią o tym, co łączy i co dzieli Kościół katolicki z protestantami i z prawosławnymi. Moim zdaniem warto jest być świadomym tych różnic i tych wspólnych uzgodnień.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s