Świętych Aniołów Stróżów – wspomnienie obowiązkowe

Ewangelia wg św. Mateusza 18,1-5.10.
W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

Świętych Aniołów Stróżów

Anioł StróżAniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, w wieczór, w dzień i w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego
I doprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Anioł StróżChociaż może ta modlitwa kojarzy się z dzieciństwem i dziećmi, przekonanie o istnieniu i obecności Aniołów, w tym również Aniołów Stróżów, jest jednym z ważnych elementów naszej wiary. Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla Jego chwały i pomocy ludziom. Ci, którym Bóg zleca opiekę nad ludźmi, są nazywani Aniołami Stróżami. Opieka ta trwa przez całe nasze ziemskie życie. Każdy z nas ma swojego, „osobnego” Anioła Stróża.Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości co do istnienia aniołów, posłańców Bożych, którzy uczestniczą w dziejach zbawienia człowieka. Te czysto duchowe istoty pośredniczą między Bogiem a ludźmi. Nauka o nich jest oparta przede wszystkim na dwóch fragmentach Biblii. W psalmie 91 czytamy:
Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.

Natomiast św. Mateusz przekazuje nam w swojej Ewangelii m.in. takie słowa Jezusa:

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

Nie są to bynajmniej jedyne teksty Pisma świętego wskazujące na to, że Bóg posługuje się aniołami dla dobra rodzaju ludzkiego lub poszczególnych ludzi. Wystarczy przypomnieć o opiece anioła nad Hagar i jej synem, Izmaelem (Rdz 16, 7-12); anioł powstrzymuje Abrahama, by nie dokonywał zabójstwa swego pierworodnego syna, Izaaka (Rdz 22, 11), anioł ratuje Lota i jego rodzinę (Rdz 19), anioł ratuje trzech młodzieńców od śmierci w piecu ognistym (Dn 3, 49-50) i Daniela w lwiej jamie (Dn 6-22), żywi proroka Eliasza i ratuje go od śmierci głodowej (1 Krl 19, 5-8), wyprowadza Apostołów z więzienia (Dz 5, 19-20) i ratuje św. Piotra z rąk Heroda (Dz 12, 7-23).

Anioł StróżAniołowie byli obecni w nauczaniu Kościoła już od pierwszych wieków, w dziełach wybitnych myślicieli chrześcijańskich. W pismach ojców Kościoła naukę o Aniołach Stróżach spotykamy już w pierwotnych dokumentach chrześcijaństwa. Św. Cyprian (+ 258) nazywa aniołów naszymi przyjaciółmi. Św. Bazyli (+ 379) widzi w nich naszych pedagogów. Św. Ambroży (+ 397) uważa ich za naszych pomocników. Św. Hieronim (+ ok. 420) twierdzi: „Tak wielka jest godność duszy, że każda ma ku obronie Anioła Stróża”. Św. Bazyli idzie dalej, gdy pisze: „Niektórzy między aniołami są przełożonymi nad narodami, inni zaś dodani każdemu z wiernych”. Podobnie pisze św. Augustyn (+ 430): „Wielkim jest staranie, jakie ma Pan Bóg o ludzi. Wielką nam miłość okazał przez to, że ustanowił aniołów, aby nas strzegli”.
Wśród świętych, którzy wyróżniali się szczególnym nabożeństwem do Aniołów Stróżów, należałoby wymienić: św. Cecylię (+ w. III), św. Franciszkę Rzymiankę (+ 1440) i bł. Dalmacjusza, dominikanina z Gerony (+ 1341), którzy mieli szczęście często przestawać ze swoim Aniołem Stróżem, jak głoszą ich żywoty; św. Stanisława Kostkę, naszego rodaka, patrona Polski, który z rąk anioła miał otrzymać cudownie Komunię świętą, gdy był w drodze do Dyllingen; św. Franciszka Salezego, który miał zwyczaj pozdrawiać Anioła Stróża w każdej miejscowości, do której przybywał; oraz św. Jana Bosko, którego Anioł Stróż kilka razy uratował od niechybnej śmierci w czasie czynionych na niego zamachów, kiedy posyłał mu tajemniczego psa ku obronie.

Anioł StróżAniołom oddawano cześć już w liturgii starochrześcijańskiej. Wprawdzie pierwotne chrześcijaństwo walczące z wszelkimi przejawami pogaństwa nie rozwinęło kultu aniołów, podobnie jak powstrzymywało się od publicznego kultu Matki Bożej i świętych, jednak pierwsze wzmianki o kulcie aniołów spotykamy już u św. Justyna (+ ok. 165) w jego pierwszej Apologii. Od IV w. wyróżnia się kult św. Michała Archanioła. Aniołowie są wymieniani często w różnych liturgiach jako oddający chwałę Panu Bogu. W ikonografii spotykamy aniołów już w katakumbach (w. III).
Osobne święto pojawiło się dopiero w XV w. na Półwyspie Iberyjskim, zwłaszcza na terenie Hiszpanii oraz we Francji. W roku 1608 Paweł V pozwolił obchodzić to święto w pierwszy dzień zwykły po św. Michale. Na stałe do kalendarza liturgicznego dla całego Kościoła wprowadził je Klemens X w roku 1670. Żywą wiarą w Aniołów Stróżów wyróżniał się m.in. bł. Jan XXIII, który jeszcze jako nuncjusz apostolski przed każdym ważnym spotkaniem prosił swego Anioła Stróża o pomyślny przebieg rozmowy i jej dobre owoce.

Niech dzisiejsze wspomnienie uświadomi nam, że Aniołowie Stróżowie realnie istnieją, opiekują się nami, chroniąc przed złem i prowadząc ku dobru, a wiara w nich nie jest zarezerwowana tylko dla dzieci. Nie zapominajmy o częstej modlitwie do naszych duchowych opiekunów.
Więcej na: Ewangelia dla nas

***********

Święty Aniele Stróżu, który z Bożego nakazu czuwasz nade mną, abym nie poniósł szkody na duszy i ciele, bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia, pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi. Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie się podobało Bogu i przyniesie pożytek ludziom. Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie i Twoich starań o moje dobro, wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie. Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie, gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. Czuwaj nade mną, aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego. Amen

Anioł Stroż

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

35 odpowiedzi na „Świętych Aniołów Stróżów – wspomnienie obowiązkowe

  • Paweł pisze:

   Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, zatwierdzone przez Benedykta XVI w Motu proprio z dnia 28 VI 2005, podaje wśród „Modlitw wspólnych” taką najbardziej znaną (rymowaną) modlitwę do Anioła Stróża:

   „Angele Dei,
   qui custos es mei,
   me, tibi commissum pietate superna,
   illumina, custodi, rege et guberna.
   Amen.”

   Kompendium powyższe podaje taki oto swobodny przekład tej modlitwy:

   „Aniele Boży, Stróżu mój,
   Ty zawsze przy mnie stój.
   Rano, wieczór, we dnie, w nocy
   bądź mi zawsze ku pomocy.
   Strzeż duszy, ciała mego
   i doprowadź mnie do żywota wiecznego.
   Amen.”

   [Zacytowałem ze str. 199-200 polskiego wydania Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2005.]

   Bardziej dosłowny przekład powyższej modlitwy podaje na str. 62 książeczka „ODPUSTY. Ujawnione Miłosierdzie Boże wobec żywych i zmarłych”, którą opracował ks. Zdzisław Pałubicki SJ, a wydało w roku 1996 wydawnictwo Michalineum (IMPRIMATUR Kuria Biskupia – Kalisz, 4 VII 1995 r., l. dz. 420/95/B, bp Stanisław Napierała – ordynariusz):

   „Aniele Boży, Stróżu mój,
   mnie Tobie powierzonego
   oświecaj niebieską łaską,
   strzeż, kieruj i rządź. Amen.”

   Zgodnie z wyżej wymienioną książeczką modlitwa ta jest obdarzona odpustem cząstkowym jako pozycja nr 8 w autentycznym „Wykazie odpustów” ogłoszonym za pontyfikatu bł. Pawła VI dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 29 VI 1968 roku.

   Natomiast jesli chodzi o odpust przedsoborowy, to modlitwa ta przetłumaczona w brzmieniu:

   „Anele Boży, Stróżu mój,
   mnie, Tobie z Opatrzności Boskiej zleconego,
   racz dnia dzisiejszego strzec, rządzić, bronić
   i do żywota wiecznego doprowadzić. Amen.”

   była obdarzona odpustem 300 dni nadanym przez Św. Penitencjarię Apostolską w dniu 27 X 1935, jak podaje na str. 18 książeczka do nabożeństwa „Ogień Miłości Jezusa Chrystusa” wydana przez „Wydawnictwo książek do nabożeństwa J. Cebulski, Kraków, ul. Szewska 22” za pozwoleniem Książęco-Metropolitalnej Kurii w Krakowie z dnia 20 V 1939 (X. STANISŁAW Bp, Wik. gen., X. Stefan Mazanek, L. 3456/39).

   • Paweł pisze:

    Dzisiaj, we wspomnienie śś. Aniołów Stróżów, pamietajmy też o tych Aniołach Stróżach, którzy się państwami i narodami opiekują. Według pokrewieństwa duchowego narodów można np. odmówić 9 razy „Chwała Ojcu” w takim układzie:

    1. Na cześć św. Anioła Stróża Polski: „Chwała Ojcu…”
    2. Na cześć śś. Aniołów Stróżów krajów Europy środkowo-wschodniej: „Chwała Ojcu…”
    3. Na cześć śś. Aniołów Stróżów pozostałych krajów Europy: „Chwała Ojcu…”
    4. Na cześć śś. Aniołów Stróżów krajów Ameryki Łacińskiej: „Chwała Ojcu…”
    5. Na cześć śś. Aniołów Stróżów pozostałych krajów Ameryki: „Chwała Ojcu…”
    6. Na cześć śś. Aniołów Stróżów Rosji i Chin: „Chwała Ojcu…”
    7. Na cześć śś. Aniołów Stróżów krajów muzułmańskich: „Chwała Ojcu…”
    8. Na cześć śś. Aniołów Stróżów pozostałych krajów Afryki: „Chwała Ojcu…”
    9. Na cześć śś. Aniołów Stróżów pozostałych krajów świata: „Chwała Ojcu…”
    [Rozróżnienie to sygnalizuje kraje o sytuacji duchowej względnie korzystniejszej: 1, 2, 4, 8, oraz kraje o sytuacji duchowej niekorzystnej: 3, 5, 6, 7].

    Zgodnie z nauką św. Tomasza z Akwinu przytoczoną w książce „SENTENCJE ANIELSKIE – św. Izydor z Sewilli, Piotr Lombard, św. Tomasz z Akwinu” (wydanie Wydawnictwa „M”, Kraków 2003) święci Aniołowie Stróżowie należą do trzech najniższych chórów anielskich:

    a) śś. Aniołowie z chóru Księstw opiekują się prowincjami (czyli w naszym dzisiejszym języku powiedzielibyśmy: państwami i narodami);
    b) śś. Aniołowie z chóru Archaniołów opiekują się pojedynczymi ludźmi w sprawach, które dotyczą dobra wielu ludzi wypełniającego się poprzez działanie tej pojedynczej osoby;
    c) śś. Aniołowie z chóru Aniołów opiekują się pojedynczymi ludźmi w sprawach, które dotyczą tylko ich samych.

    Trzy następne chóry anielskie nie są już Aniołami Stróżami, ale również są posłane do posługi w świecie stworzonym:

    a) śś. Aniołowie z chóru Potęg powstrzymują demony;
    b) śś. Aniołowie z chóru Mocarstw „(…) dosięgają końca we wszystkich trudnych działaniach odnoszących się do posług Bożych – i dlatego przypisane jest im czynić cuda, gdyż czynić to, co sprzeciwia się prawom natury, jest najtrudniejszym”;
    c) śś. Aniołowie z chóru Panowań kierują („jak architekt rzemieślnikami”) wszystkimi posługami Bożymi, wykonywanymi przez pięć powyższych chórów anielskich.

    Natomiast trzy najwyższe chóry anielskie nie są posłane do posług w świecie, lecz są Aniołami towarzyszącymi Bogu i wielbiącymi Go:
    a) śś. Aniołowie z chóru Tronów jednoczą się z Bogiem „jedynie wedle kontaktu”, gdyż „w nich zasiada i spoczywa Bóg”;
    b) śś. Aniołowie z chóru Cherubinów karmią się Bogiem poprzez widzenie, które dokonuje się w intelekcie, stąd nazwa „Cherubini” tłumaczy się: „Pełnia Wiedzy”;
    c) śś. Aniołowie z chóru Serafinów karmią się Bogiem poprzez kochanie, które dokonuje się w woli, stąd nazwa „Serafini” tłumaczy się: „Płomieniejący” lub „Rozpalający”.

    • Paweł pisze:

     KORONKA DO ANIOŁÓW STRÓŻÓW
     [Obietnica Pana dana 3 XII 1995 r. – Z czasopisma „Któż jak Bóg” 2(20) 96]:
     „Tym, którzy z wiarą i czcią będą pozdrawiać Aniołów Stróżów wszystkich ludzi, przez odmawianie tej koronki, uwielbiając Boga obecnego w nich – obiecuję rozlać pokój szczególny w kontaktach z ludźmi oraz posyłać Aniołów, Moje ukochane dzieci Nieba, aby ich oświecali, prowadzili do zbawienia i strzegli przed napaściami złych duchów.”

     Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
     Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
     Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
     Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga…

     (Na dużych paciorkach różańca):
     Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
     w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata.

     (Na małych paciorkach różańca):
     Bądź uwielbiony, Boże,
     w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata.

     (Na zakończenie – 3 razy):
     Dla wstawiennictwa Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata,
     Panie nieba i ziemi, ulituj się nad nami i ulituj się nad światem.

     [Koronka ta znajduje się również na str. 57-58 książeczki „Kołaczcie a otworzą wam – NAJPIĘKNIEJSZE KORONKI”, którą wydało w roku 2004 Wydawnictwo eSPe z IMPRIMATUR Kurii Metropolitalnej w Krakowie nr 1444/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r.]

    • Paweł pisze:

     Chciałbym tu jeszcze uzgodnić powyższe nazwy chórów anielskich z takim tłumaczeniem tych nazw, jakie przyjęła nasza Biblia Tysiąclecia w wersetach Kol 1,16 i Ef 1,21:

     chór Księstw (wg Wulgaty: „principatus”) nazywa się w Biblii Tysiąclecia: Zwierzchności;
     chór Potęg (wg Wulgaty: „potestates”) nazywa się w Biblii Tysiąclecia: Władze;
     chór Mocarstw (wg Wulgaty: „virtutes”) nazywa się w Biblii Tysiąclecia: Moce;
     chóry Panowań (wg Wulgaty: „dominationes”) i Tronów (wg Wulgaty: „throni”) nazywają się tak samo również w Biblii Tysiąclecia.

 1. Maggie pisze:

  PIEŚŃ DO ANIOŁA STRÓŻA (niestety nie znalazłam wersji śpiewanej)

  Aniele Stróżu duszy, – Z pokorą błagam Cię: – Gdy myśl mnie ziemska wzruszy, – Ach, nie opuszczaj mnie! – Niech pod skrzydłami Twymi – Złych marzeń pierzchnie rój; – Ach, wspieraj mnie na ziemi, – Aniele Stróżu mój!

  Jak gwiazdy promyk świeci – Twój obraz w nieba tle, – Ku Tobie duch mój leci, – Do Ciebie prośby śle. – Ty mi radami swymi – Pociechy wlewasz zdrój; – Ach, wspieraj mnie na ziemi, – Aniele Stróżu mój!

  Oświecaj myśli moje – Przez wszystkie życia dni; – Niech święte tchnienie Twoje – Do cnót pomaga mi – Ach, nie gardź prośby mymi – I zawsze przy mnie stój, – Ach, wspieraj mnie na ziemi, – Aniele Stróżu mój.

 2. Maria_Magdalena pisze:

  Komentarz na fb pod wpisem jednego z księży:
  Proszę Księdza, bardzo proszę nie promować pana Antonello i innych obłąkanych charyzmatyków. To NIE są kapłani katoliccy (co widać choćby po ubiorze), a strona „W obronie wiary i tradycji” jest stroną, która promuje wszelkie odchyły, błędy i herezje naszego biednego Kościoła katolickiego – od fałszywych objawień i „uzdrowień międzypokoleniowych” po Bashaborrę i inne aberracje.

  I ksiądz zaraz po tym promuje orędzia „Ostrzeżenie” Idzie się załamać 😦

  • Małgorzata pisze:

   Mario Magdaleno jeśli możesz to napisz tam komentarz wklejając link do tej czerwonej pieczęci, wygoogluj wpierw słowa: pieczęć boga żywego dzieckonmp i daj do tego link i zaraz jeszcze jeden do ostrzeżenia na ten temat, trzeba wygooglować słowa: pieczęć boga żywego zagrożenie duchowe i daj wypowiedź jaką znajdziesz. Cztajacy tam na fb powinni się zastanowić, a zwłaszcza ten kapłan. Ja z telefonu teraz tego zrobić nie mogę 😦

  • Sylwia pisze:

   szkoda że nie wiem o jakiego księdza chodzi , chętnie bym sama obaliła to co tam jest napisane i bym broniła naszej kochanej stronki .. niestety coraz więcej osób jest tak pogubionych i zwiedzionych że nie mam słów . Ja wczoraj też miałam bardzo nie miłą pogadankę na ten temat ..

   • Sylwia pisze:

    szkoda że prze z te orędzia MbM coraz więcej osób się pogubiło nie wiedzą gdzie leży prawda , i nie wiedzą że WoWIT jest wspaniałą stroną pokazującą naszą wiarę ale też otwierającą oczy . .

  • Ola pisze:

   Myślę,że większość normalnych ludzi po prostu ignoruje takie wpisy.Nie ma co wyolbrzymiać i przejmować się takimi wpisami.
   Niektórzy piszą takie rzeczy właśnie po to by prowokować do niczemu dobremu nie służącej dyskusji.
   Przyznam,że pierwszy raz zajrzałam na WOWIT właśnie po jakimś hejterskim anty-wpisie na zupełnie innych stronach.
   Zajrzałam i zostałam,bo zobaczyłam,że to bardzo wartościowe miejsce 🙂
   Taka anty-reklama okazała się niezłą reklamą 🙂
   Każdy zdrowo myślący człowiek sam się przekona,prawda zawsze się obroni 🙂

  • Maggie pisze:

   @Maria_Magdalena:

   Nie mam konta na FB ale skoro tam trafiłaś, to może grzecznie ZAPROSIŁABYŚ TEGO KAPŁANA na WOWIT, aby się zaznajomił, a NIE polegał na opiniach jakiegoś „wypłosza” zafascynowanego herezjami marysieńki, a obrażajacymi godność kapłańską i samego Namiestnika Chrystusowego (będącego również zwierzchnikiem tego kapłana).

   Skoro WOWIT jest pod opieką kapłanów i opiera się na Piśmie Świętym oraz nauce KK i papieża, to chyba warto przynajmniej nań zajrzeć, mimo natłoku wielu spraw, zwłaszcza aby głosić PRAWDĘ a nie powielać czyjeś paranoiczne „zwidy”..
   Prawda się sama obroni TYLKO trzeba jej spojrzeć prosto w twarz, prosto w oczy.

   Jezus jest Panem!

   • wobroniewiary pisze:

    Kapłan poinformowany – zrobił co należy ❤

    Kochani dziękuje Wam za modlitwy, dziś niesamowity dzień
    Zachęcam Wszystkich do Różańca za dzieci.
    Napiszę tak:

    Masz problem z dziećmi – zacznij odmawiać Różaniec za dzieci, oddaj wszystko Panu a On wszystkim się zajmie! I przyjdzie dzień, gdy usłyszysz "mamo zawieź mnie…." i pojedziesz i wszystko co ma być związane- zostanie związane, przecięte ucięte a dziecko znów będzie czyste jak w chwili chrztu świętego

 3. Pingback: Świętych Aniołów Stróżów – wspomnienie obowiązkowe | Biały, bardzo biały

 4. wobroniewiary pisze:

  Ula: „Strzelanina w szkole w Oregonie, zamachowiec zmuszal ludzi do ustawienia sie w rzedzie i pytal kto jest chrzescijaninem, ten kto odpowiedzial tak, dostawal strzal w glowe, kto zaprzeczyl albo milczal w nogi. I nie byl to islamista. Fascynowal sie taktykami terroru Irlandzkiej partii republikanskiej, oraz przyniosl ze soba pamiatki hitlerowskie”

  U nas piszą bardzo ogólnie: http://www.fronda.pl/a/masakra-w-collegeu-w-usa-ponad-15-osob-zastrzelono,57893.html

 5. Czekajacy pisze:

  Zapraszam mieszkańców Warszawy i okolic na wieczorne „Czuwanie przebłagalne za Ojczyznę” w sanktuarium na Siekierkach. Zaczynamy o 21:00 Apelem Jasnogórskim, kończymy Mszą Św. o północy.

  INFORMACJE OGÓLNE
  http://swfaustyna.eu/czuwania-przeblagalne-za-ojczyzne-2015-2016/

  PAŹDZIERNIK
  http://swfaustyna.eu/czuwania-przeblagalne-w-intencji-ojczyzny-pazdziernik-2015/

  • mariaP pisze:

   Prostytucja przy polskich drogach…
   Prostytucja w Lasku Bulonskim …
   Mowil ks . Proboszcz : przyszla policja , bo balwochwalczo – wyzywajace Polki biegaja po Lasku Bulonskim i szukaja tlumacza …
   Zawod wprawdzie stary jak swiat, tyle ze podejscie mozna zmienic i poddac go krucjacie rozancowej , gdy tak tlumnie w Parafiach gromadzimy sie teraz na modlitwie .
   Tym bardziej , ze nierzad pochlania coraz to mlodsze pokolenie !
   Na wyuzdanym afiszu w metrze , ktos dopisal olowkiem ” Cos z siebie zrobila kobieto – Francuzko ?
   O dobre imie kobiety – Polki i Narodu , proponuje wlaczyc!

 6. Pingback: Świętych Aniołów Stróżów 2.10.2015 | Obraz Mojego Serca2

 7. wobroniewiary pisze:

  Kochani dziś wasze odpowiedzi mogą pozostawać bez echa, bo kładę się spać.
  Cała noc nie spałam, miałam dziś ważne załatwienie z dzieckiem, skończyło się tym, że z powodu niespania nie mogłam jechać samochodem tylko busem i dzięki Bogu bo byłam świadkiem okropnego wypadku (śmierć na miejscu, rozcinanie samochodu na przedmieściach Lublina)i tylko pomyśleć co by mogło być, jakbym siadła za kierownicę po 1,5 godz. snu…
  Tak więc teraz idę odespać wszelkie emocje, zdarzenia, dziękując Bogu za Jego dobro i za dzisiejsze łaski
  I wy też dziękujcie Bogu za wszelkie dobro jakiego doświadczyliście dziś i w ciągu całego życia i… do wieczora, dobranoc 😉

 8. Elżbieta pisze:

  Mojemu Aniołowi Stróżowi z okazji Jego święta życzę,żeby miał jak najmniej roboty.Pozdrawiam wszystkich serdecznie.

  • wobroniewiary pisze:

   A ja mojemu życzę jak najwięcej roboty, bo On ma mnie pilnować, upominać, gdy upadnę, podpowiadać i jak trzeba w czymś -to uniemożliwiać i przeszkadzać!

   Co to za Anioł, co nie ma roboty z nami, wtedy inne (upadłe) mają robotę

 9. Ola pisze:

  Orędzie Matki Bożej dla Mirjany z 2 października 2015

  „Drogie dzieci,
  Jestem tutaj pośród was, aby wam dodać odwagi, napełnić swoją miłością i ponownie wezwać was, abyście byli świadkami mojego Syna. Wiele dzieci nie ma nadziei, nie ma pokoju, nie ma miłości. Poszukują mojego Syna, ale nie wiedzą gdzie i jak Go znaleźć. Mój Syn otwiera im swoje ramiona, więc pomóżcie im znaleźć się w Jego objęciach. Drogie dzieci, z tego względu musicie modlić się o miłość. Musicie bardzo, bardzo dużo się modlić, abyście mieli jak najwięcej miłości, gdyż miłość zwycięża śmierć i sprawia, że życie trwa. Apostołowie mojej miłości, moje dzieci, szczerym i otwartym sercem, jednoczcie się na modlitwie, bez względu na to jak dalece jesteście od siebie oddaleni. Zachęcajcie się wzajemnie do duchowego wzrostu, podobnie jak ja was zachęcam. Czuwam nad wami i jestem z wami kiedykolwiek tylko o mnie pomyślicie. Módlcie się również za swoich pasterzy, za tych, którzy dla mojego Syna i dla was wyrzekli się wszystkiego. Miłujcie ich i módlcie się za nich. Ojciec Niebieski wysłuchuje waszych modlitw. Dziękuję wam.”

 10. Marakuja pisze:

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Papiez-nie-poparl-bylej-urzedniczki-z-USA-sprzeciwiajacej-sie-slubowi-gejow,wid,17885609,wiadomosc.html?ticaid=115b0c

  Powiedzcie mi o co tu chodzi, bo ja tego już nie ogarniam 😦 Spotkał się- nie spotkał, poparł- nie poparł.. znowu spekulacje i manipulacje, i to tuz przed Synodem?

  • wobroniewiary pisze:

   Przypomnijmy jednak, że Papież Franciszek niewątpliwie popiera odwoływanie się urzędników do klauzuli sumienia. Rozmawiając z dziennikarzami w drodze powrotnej z Filadelfii do Rzymu powiedział: „Klauzula sumienia to prawo człowieka. Jeżeli urzędnik państwowy jest człowiekiem, ma to prawo”.

   http://pl.radiovaticana.va/news/2015/10/02/spotkanie_papie%C5%BCa_z_odwo%C5%82uj%C4%85c%C4%85_si%C4%99_do_klauzuli_sumienia/1176440

  • Maggie pisze:

   @Marakuja:
   To ewidentna, medialna manipulacja słowami.

   Pani Davis grozi więzienie, a nie tylko utrata pracy. Papież w dyplomatyczny ale bardzo ludzki sposób wyraził aprobatę i poparcie jej postawie i cierpieniu, kiedy jej uczucia i wiara zostały dyskryminowane i prześladowanie wrzuciło za więzienne kraty. Przecież nie może jej powiedzieć: kochana idź do więzienia i gnaj to towarzystwo na cztery wiatry. To co nastąpi jest wolną wolą i jej wyborem, świadczącym o dojrzałości.
   Ona otrzymała błogosławieństwo i wsparcie duchowe od papieża, choć jak gdzieś czytalam sama nie jest katoliczką (jej rodzice są katolikami i im ofiarowała otrzymane różańce).

 11. Ufająca pisze:

  Polecam posłuchać. Zapoznałam się z wieloma informacjami na temat tego utworu. Podczas nagrywania śpiewał prawdziwy anioł. https://www.youtube.com/watch?v=zHRWo-TrjXQ

 12. Monika pisze:

  Warto posłuchać jak o Aniołach opowiada siostra Joanna ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, która pisała pracę magisterską z teologii o Aniołach:

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s